Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7921
Title: Sarkoidoz hastalarında St.George yaşam kalitesi anketi ve yorgunluk anketinin altı dakika yürüme testi ile korelasyonunun değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluati̇on of correlati̇onfor St. George respi̇ratory questi̇onnare and fati̇que assessment scale wi̇th si̇x munutes walk test i̇n sarcoi̇dosi̇s pati̇ents
Authors: Coşkun, N. Funda
Işıbol, Rahime Özgür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Sarkoidoz
Yorgunluk
Yaşam kalitesi
Sarcoidosis
Fatique
Quality of life
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, F. (2014). Sarkoidoz hastalarında St.George Yaşam Kalitesi Anketi ve Yorgunluk Anketinin altı dakika yürüme testi ile korelasyonunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı sarkoidoz olgularındaki yaşam kalitesi ve yorgunluk anketlerinin 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile korelasyonunun araştırılmasıdır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğinde takipli 15 sarkoidoz hastası (5 erkek, 10 kadın) alındı. Hastaların anamnez, fizik muayene, boy, kilo ve kan basıncı değerleri kaydedildi. Hastalara SGRQ ve FAS anketi uygulandı. Parmak ucu satürasyon ve nabız monitorizasyonu yapılarak 30 metrelik koridorda 6DYT uygulandı. Testten önce, sonra ve test bitiminden 1 dakika sonraki parmak ucu oksijen satürasyonu, nabız ve o anki Borg yorgunluk ölçeği değerleri kaydedildi. Cinsiyete göre ortalama SGRQ semptom, aktivite, etki ve total skor değerleri hesaplandı. Kadınlarda ortalama SGRQ total skoru (p=0,04), ortalama SGRQ aktivite skoru (p=0,028), ortalama SGRQ etki skoru (p=0,028) kadınlarda anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Erkek hastalarda yorgunluk saptanmadı. Fatique evreleri ile ortalama SGRQ total skoru (p=0,046) ve ortalama SGRQ aktivite skoru (p=0,04) arasında anlamlı doğru orantı bulundu. Ortalama 6DYT mesafesi (p=0,04) ve ortalama FEV 1 (p=0,008) erkeklerde anlamlı olarak yüksek bulundu. 6DYT sonunda sorgulanan Borg-yorgunluk değeri kadınlarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,028). FAS yorgunluk anketi skoru ile 6DYT mesafesi arasında anlamlı ilişkili bulunmadı. Sonuç olarak sarkoidoz hastalarında FAS anketinin SGRQ anketiyle anlamlı korelasyon göstermesi bu anketin güvenilirliğini desteklemektedir. Ancak egzersiz kapasitesini gösteren 6DYT ile arasında ilişki bulunmaması nedeniyle daha büyük hasta gruplarında çalışma yapılmasına ve kardiyopulmoner egzersiz testleri gibi daha fazla veri sağlayan testlerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
The aim of our study is to research the correlation between quality of life and fatigue with 6 minute walk test (6MWT) in sarcodiosis patients. 15 outpatients with sarcodiosis (5 male, 10 female) from Respiratory Medicine of Uludag University were participated in this study. The history and the physical examination of the patients, measure of weight, height and blood pressure were registered. Fatique Assessment Scale (FAS) and St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) Scale were answered by the patients. The 6MWT is applied to the patients in an indoor, 30 metres levelled corridor with the monitoring the saturation and pulse rate by using a pulse oxymetre. The oxigen saturation, pulse rate and Borg fatigue scale were registered before 6MWT, in the end of the test and after 1 minute were registered. The mean SGRQ symptoms score, activity score, impact score and total score were analised according to sex. The mean SGRQ total score (p=0,04), the mean SGRQ activity score (p=0,028) and the mean SGRQ impact score (p=0.028) were significantly higher in female. We didn't find fatique in male patients. There was a significantly positive corelation between fatique classes and the mean SGRQ total score (p=0,046) and the mean SGRQ activity score (p=0,04).The mean 6MWT (p=0,04) and the mean FEV1 (forse ekspiratuar volum in the end of first second) (p=0,008) were significantly higher in male patients. The value of the Borg-fatique scale at the end of 6MWT were significantly higher in female patients (p=0,028). There was no significant relationship between FAS score and 6MWT. Finally, the significantly correlation between FAS and SGRQ showed that FAS is a good test. Because of there was no significantly relationship between FAS score and 6MWT in this study, there is a need for a large group study. Also there is a need for more tests like cardiopulmonary exercise tests which give more datas of exercise capasity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7921
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360193.pdf837.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons