Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7905
Başlık: Platon ve Aristoteles’te erdem kavramının politik açıdan önemi
Diğer Başlıklar: The political significance of concept virtue in Plato and Aristotle
Yazarlar: Becermen, Metin
Türksever, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Platon
Plato
Aristoteles
Erdem
Etik
Politika
Aristotle
Virtue
Ethics
Policy
Yayın Tarihi: 20-Ağu-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türksever, E. (2019). Platon ve Aristoteles’te erdem kavramının politik açıdan önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, etik ilişkiler ağının oluşturduğu toplumsal yapı içinde yer alan erdem kavramının, Antik Yunan toplumsal ve düşünsel dünyasında, nasıl bir değişim gösterdiği ve hangi anlamlara bürünerek toplumsal ya da bireysel etkilerde bulunduğu ele alınmaya çalışılacaktır. Yunan kültürünün ve politik düzeninin temelinde yer alan Homeros ve Hesiodos’un metinlerinde erdem kavramının anlam çeşitliliği analiz edilecektir. Bunun yanı sıra, felsefenin ortaya çıkışıyla birlikte, felsefe tarihinde doğa filozofları olarak adlandırılan filozoflar ile Antik Yunan kültürünün ve politik dünyasının önemli figürleri olan sofistlerin, genel anlamda politikaya ve etik alana dair düşüncelerine yer verilecektir. Sonrasında, Platon ve Aristoteles’in ideal devlet tasarımlarıyla birlikte, toplumun ve bireylerin etik normlarına dair fikirlerinin genel bir çerçevesi çizilerek erdem kavramının bu noktada nerde durduğu ve hangi işlevi yerine getirdiği incelenecektir. Sonuç olarak Antik Yunan’da temel erdemlerin neler olduğu ve bunların günümüz politikasıyla bağı olup olmadığı incelenecektir.
In this study, how the concept of virtue within the social structure formed by the network of ethical relations has changed in the social and intellectual world of Ancient Greek and which meanings it has had social or individual influences will be tried to discuss. In the texts of Homer and Hesiod, which are at the basis of Greek culture and political order, the diversity of meaning of the concept of virtue will be analyzed. Besides, with the emergence of philosophy, philosophers called as philosophers of nature in the history of philosophy and the thoughts of the Sophists, who are important figures of the ancient Greek culture and political world, on politics and ethics in general will be included.Then, Plato and Aristotle's ideal state designs, as well as a general framework of the ideas of society and individuals' ethical norms, where the concept of virtue stands at this point and what function will be examined. As a result, the main virtues in ancient Greece and whether they are connected with today's politics will be examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7905
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Esra TÜRKSEVER.pdf1.12 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons