Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7904
Title: Vergi hukukunda ispat ve delil uygulamaları
Other Titles: Proof and evidence applications in tax law
Authors: Selen, Ufuk
İnan, Ali Deniz
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: İspat
Proof
Delil
İspat yükü
Evidence
Burden of proof
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan, A. D. (2019). Vergi hukukunda ispat ve delil uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk vergi sistemi beyan esasına dayan bir vergi sistemidir. Mükelleflerin beyanlarına dayanan vergilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan edilmiş olduğunun araştırılması gerekmektedir. Vergilerin doğru ve tam olarak beyan edilmesinin araştırılması işlemi vergi idaresi tarafından yapılmakta olup yapılan işlem vergi incelemesi olarak adlandırılır. Vergi incelemesi sonrasında mükelleflerin beyan etmiş oldukları vergiyi eksik ve/veya hatalı beyan ettiğinin iddia edilmesi ise mükellefleri bir takım cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Cezai işlemin hatalı iddia olunması durumunda ise konu yargıya taşınabilir. Yargıya taşınan konunun normal bir durumun aksini iddia eden tarafça ispat edilmesi yani yargıcı inandırma faaliyetini yerine getirmesi esastır. Yargılama safhasında ispatın sağlanabilmesinde yardımı olabilecek araçlar ise delil olarak adlandırılmaktadır. Çalışmamızın üç bölümden oluşmakta olup ilk bölümümüzde genel olarak ispat ve delil kavramları açıklanacak, ikinci bölümde hukukun farklı alanlarında ispat ve delile ilişkin ilkeler ayrıntılarıyla kaleme alınacak, son bölümde ise Türk vergi sisteminde ispat ve delil uygulamaları incelenerek, yargı kararları ile yargının bakış açısı hakkında değinilecektir. Sonuç bölümünde ise mükelleflerin kimi zaman sunmuş olduğu delillerin yeteri kadar dikkate alınmadığı, kimi mükelleflerin ispat ve delil konusunda yeterli derecede bilgiye sahip olmadığı ve gereken özeni göstermediği ayrıca yargıya intikal eden uyuşmazlık konusu içeren bir davanın mahkeme tarafından re‟sen araştırma yapılması durumunda elde edilen belgenin davacı tarafa iletilmemesi hakkında var olan sorunlar yazılacak ve çözüm önerileri getirilecektir.
Turkish tax system is a declaration based tax system. It is necessary to investigate whether the taxes based on the declarations of the taxpayers have been declared correctly and completely. The investigation of the correct and complete declaration of taxes is carried out by the tax administration and the process is called tax inspection. The claim that taxpayers declare the tax that they have declared incomplete and / or incorrectly after the tax examination makes the taxpayers face a number of criminal sanctions. In the event of a false claim of criminal proceedings, the matter is brought to the judiciary. It is essential that the matter brought to the judiciary be proved by the party claiming the contrary to a normal situation, that is, to carry out the activity of convincing the judge. The tools that can help to provide evidence in the trial phase are called evidence. Our study consists of three chapters proof and evidence will be explained in the first part, the principles of evidence and evidence in different fields of law will be itemised in detail in the second section, In the conclusion section, the evidences are submitted by taxpayers that sometimes are not considered, also some taxpayers do not show sufficient importance and diligence in terms of evidence and the other issue is that the information is obtained about related to other taxpayers by the court is not transmitted to the taxpayers, these three issue will be analyzed and will be offered a solutions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7904
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300604.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons