Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7902
Başlık: Yekta Kopan’ın eserlerinde postmodern unsurlar
Diğer Başlıklar: Postmodern elements in Yekta Kopan's works
Yazarlar: Selen, Ufuk
Kalem, Gülendam Nazlıcan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Postmodernizm
Postmodernism
Edebiyat
Türk edebiyatı
Roman
Hikâye
Literature
Turkish literature
Novel
Story
Yayın Tarihi: 4-Eki-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalem, G. N. (2019). Yekta Kopan’ın eserlerinde postmodern unsurlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasında Yekta Kopan’ın hikâyelerindeki ve romanlarındaki postmodern unsurlar incelenmiştir. 2000 yılında yayınlanan ilk kitabının ardından Türk edebiyatında adından söz ettirmeye başlayan Yekta Kopan, postmodernist yönde eserler veren yazarlardan birisidir. Kopan’ın tüm eserleri postmodern olma özelliğini taşımasa da çoğu eserinde postmodernizmin temel aldığı birçok teknik ve özelliği görmek mümkündür. Tezin ana bölümleri “Giriş”, “Postmodernizm”, “Edebiyatta Postmodernizm”, “Postmodern Kurmacada Kullanılan Teknikler”, “Yekta Kopan’ın Eserlerinde Postmodern Unsurlar” ve “Sonuç” olmak üzere toplamda 6 başlığa ayrılmıştır. Giriş bölümünde tez genel yapısıyla tanıtılmış ve anlatılmıştır. Postmodernizm bölümünde postmodernizmin adlandırması, doğuşu ve felsefesi üzerine durulmuş, postmodernizm tanıtılmıştır. Postmodern Kurmacada Kullanılan Teknikler bölümünde postmodernist eserlerde kullanılan teknikler incelenmiş, üçüncü bölüm olan Edebiyatta Postmodernizm ile postmodernizmin Batı edebiyatı ve Türk edebiyatında yer alma şekli ve etkileri üzerine durulmuştur. Özellikle Türk edebiyatında postmodernizm üzerinde durularak edebiyatımızda postmodernizim çıkışına, akımın nasıl geliştiğine ve postmodernizm içerisinde değerlendirilmiş belli başlı eserlere örnekle verilmiştir. Yekta Kopan’ın Eserlerinde Postmodern Unsurlar bölümünde ise önce yazar Yekta Kopan ile ilgili bilgi verilerek yazar tanıtılmış, ardından eserlerinden örneklerle Kopan’ın eserlerinde postmodernizm açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise Yekta Kopan’ın postmodern v edebiyatın içinde nerede yer aldığı, akımın hangi özelliklerini kullanırken hangilerini kullanmadığı eserleriyle örneklendirilerek gösterilmiştir.
Although not all of Kopan's works are postmodern, it is possible to see many techniques and features in which most of his works are based on postmodernism. The main sections of the thesis are divided into 6 headings: Introduction, Postmodernism, Postmodernism in Literature, Techniques Used in Postmodern Fiction, Postmodern Elements in Yekta Kopan's Works and Conclusion. In the Introduction, the thesis is introduced and explained with its general structure. In Postmodernism section, naming postmodernism, the birth of postmodernism, and the philosopy of postmodernism and postmodernism are mentioned. In the third chapter which is postmodernism in literature and postmodernism in Western literature and Turkish literature and the effects of taking part were emphasized. Particularly in Turkish literature, postmodernism is emphasized in our literature, the emergence of postmodernism, how the movement developed and the major works evaluated in postmodernism are given with examples. In the Techniques Used in Postmodern Fiction, narrative techniques used in postmodern fiction works and person, time, space, plot, language and style usage were discussed. In the Postmodernism Section of Yekta Kopan's Works, firstly the author Yekta Kopan was introduced by givinginformation about the author. Then, in his works, postmodernism was explained with the examples of the works of Kopan. In the Conclusion section, the place of Yekta Kopan in postmodern literature, which current features are not used and which ones are used were shown and exemplified.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7902
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Gülendam Nazlıcan Kalem.pdf3.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons