Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7901
Title: Kalsiyum (II) iyonunun oksijen verici bazı ligandlar ile oluşturduğu komlekslerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of complexes formed between calcium (II) ion and some ligand which oxygen is donor
Authors: Özer, Ulviye
Beğendi, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kalsiyum
Potansiyometri
Katekol türevi
EDTA
Kanşık ligand koordinasyon bileşiği
Kararlılık sabiti
Calcium
Potentiometri
Catechol derivative
Mixed ligand chelate
Stability constants
Issue Date: 3-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beğendi, T. (2003). Kalsiyum (II) iyonunun oksijen verici bazı ligandlar ile oluşturduğu komlekslerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ca(II) iyonunun hidroksikarboksilik, polikarboksilik ve poliaminokarboksilik asitler, kriptatlar ve taç eterler gibi verici atomları oksijen olan ligandlar ile sağlam kompleksler oluşturduğu bilinmektedir. Fakat fenolik ligandlara Ca(ü) nin ilgisi kapsamlı olarak incelenmemiştir. Bu araştırmada katekol türevi olan disodyum-l,2-dihidroksibenzen-3,5- disülfonat (TIRON) (EfeL) nın ikinci protonlanma sabiti ve Ca(II) iyonu ile sulu ortamda oluşturduğu MHL+, ML türü koordinasyon iyon ve bileşiğinin kararlılık sabitleri 0,1 M KNO3 iyonik ortamında, 25°C sıcaklıkta, potansiyometrik yöntem ile saptanmıştır. Ayrıca Ca(II) iyonunun, birincil ligand olarak EDTA (etilendiamintetraasetik asit) ve ikincil ligand olarak TIRON' in kullanıldığı karışık ligand çalışması yapılmıştır.
It's known that Ca(II) ion forms stable complexes with oxygen donor like hydrocarboxylic acids, polycarboxylic acids, polyaminocarboxylic acids, cryptants and crown ethers. However, the interactions between Ca(II) ion and some catechol derivatives containing hydroxyl groups have not been investigeted extensively. In this investigation, stability constants of MHL+ and ML type complexes formed between Ca(H) ion and disodium-l,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonate (TIRON) (H2L), which is a catechol derivative have been determined at ionic strength of 0.1 M KNO3 by using potantiometric method at 25° C. Furthermore, mixed ligand chelates of Ca(II) ion have been investigated by using EDTA as primary ligand and TIRON as secondary ligand.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7901
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139899.pdf
  Until 2099-12-31
8.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons