Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7870
Başlık: Parsiyel epilepsilerde epileptojenik odak saptanmasında uzun süreli rutin interiktal EEG, FLAIR MR ve SPECT'in tanı değeri
Diğer Başlıklar: Diagnostic value of long-term routine interictal EEG, FLAIR MR and SPECT in the detection of epileptogenic focus in partial epilepsies
Yazarlar: Karlı, Necdet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Epilepsies-parsiyel
Epilepsy-partial
Nöroloji
Neurology
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karlı, N. (1998). Parsiyel epilepsilerde epileptojenik odak saptanmasında uzun süreli rutin interiktal EEG, FLAIR MR ve SPECT'in tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada 37'si TLE'li, 16'sı ekstra temporal epilepsili olmak üzere, PE teşhisi konan 53 hastanın, USRİE'leri ve FLAIR sekanslarla MR'ları çekilmiş ve USRİE'nin fokal epileptojenik odağı göstermedeki yeri, MR ve SPECT'le olan uyumu, FLAIR MR'ın PE'deki fokal lezyonu gösterme ve dolayısıyla USRİE ile FLAIR MR arasındaki uyumun, EC'ne aday hastalarda, cerrahi öncesi değerlendirmedeki rolünün araştırılması planlanmıştır. Elde edilen bulgularla, USRİE'nin TLE'nde İED'ları göstermede rutin interiktal EEG'ye belirgin olarak üstünlük gösterdiği, ancak altta yatan yapısal bir lezyona bağlı olarak ekstra temporal nöbeti olan hastalarda her iki EEG yöntemi arasında belirgin bir farklılık olmadığı izlenmşitir. Her iki yöntem ile de İED saptanan hastaların EEG'leri incelendiğinde, USRİE'nin nöbetin başladığı odağı tespit etmede rutin interiktal EEG'ye oranla daha başarılı olduğu görülmüştür. TLE'li olgularda, FLAIR MR'ın MTS'a ait hipokampal sinyal yoğunluk artışını göstermede konvansiyonel spin echo (T2) sekanslardan üstün olmadığını, fakat varolan sinyal yoğunluk artışını, T2 ağırlıklı sekanslara göre daha net gösterebildiğini ve lezyonun tanımlanmasının FLAIR sekanslarda daha kolay olduğunu saptadık. Klinik-EEG-MR arası uyumun en yüksek oranda USRİE ile FLAIR MR'da olduğunu gördük. İnteriktal SPECT'in ise gerek klinik, gerekse diğer yöntemlerle uyumunun istenilen düzeyde olmadığını izledik. Tedaviye dirençli TLE'li olgularımızdan USRİE'sinde anterior-mid temporal, tek taraflı odak saptanan ve bu bulgusu FLAIR MR'daki hipokampal skleroz ile uyumlu olan 4 hastada, uzun süreli video monitorizasyona gerek kalmaksızın cerrahi planlanabileceğim düşündük.34 Sonuç olarak; USRİE'nin, rutin interiktal EEG'sinde patoloji saptanamayan TLE'li hastalarda uygulamaya girmesi, FLAIR MR'ın, bilhassa kompleks parsiyel nöbetleri olan hastalarda tercih edilen MR yöntemi olması gerektiği, tedaviye dirençli TLE'li hastaların cerrahi öncesi değerlendirilmesinde, USRİE'si, diğer tetkiklerlede uyumlu olmak koşulu ile, tek taraflı anterior mid temporal odak veren hastalarda uzun süreli video monitorizasyona gerek olmayabileceği düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7870
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088611.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.14 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons