Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7867
Title: Pediatrik kaudal blokta bupivakain solüsyonuna eklenen klonidinin hemodinami, postoperatif analjezi ve sedasyon üzerine etkileri
Other Titles: Effects of clonidine added to bupivacaine solution in pediatric caudal block on hemodynamics, postoperative analgesia and sedation
Authors: Karacalar, K. Serap Akın
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Pain-postoperative
Ağrı-postoperatif
Bupivakain
Bupivacaine
Cauda equina
Clonidine
Hemodinamikler
Hemodynamics
Opioidler
Opioids
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karacalar, K. S. A. (1998). Pediatrik kaudal blokta bupivakain solüsyonuna eklenen klonidinin hemodinami, postoperatif analjezi ve sedasyon üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, inguinal herni ve orşiopeksi operasyonu geçirecek pediatrik olgularda kaudal blok için rutin uyguladığımız bupivakain solüsyonuna, cc2 agonisti klonidini ekleyerek, klonidinin hemodinami, postoperatif analjezi ve sedasyon üzerine etkilerini araştırdık. Çalışmaya yaşları 3-8 arasında olan 50 olgu dahil edildi. 3 mg/kg propofol ile anestezi indüksiyonu sağlanan olgulara laringeal maske yerleştirildikten sonra kaudal blok yapıldı. Birinci gruptaki (B) 25 olguya % 0.125 lml/kg bupivakain, diğer gruba (BK) ise aynı dozda bupivakaine ek olarak 1 H-g/kg klonidin verildi. Peroperatif ve postoperatif nabız sayısı, kan basıncı, solunum sayısı ve Sa02'leri ile postoperatif analjezi, sedasyon düzeyleri ve oluşabilecek yan etkiler, çalışma için bilgilendirilmiş servis hemşireleri tarafından takip edildi. Çalışmamızın sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında yapılan analizler ile değerlendirildi. Gruplararası ve grupiçi karşılaştırmalarda (BK) grubunda nabız sayısı ve sistolik kan basıncında, kaudal blok sonrası erken dönemde başlayıp operasyon sonrasında da devam eden düşüklük gözlenirken (p<0.05), diyastolik kan basıncı, SaO2 ve solunum sayılan açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). (BK) grubunda (B) grubuna göre total analjezi ve uyku süresinin daha uzun, ağn skorlannın daha düşük, sedasyon skorunun ise daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Postoperatif ek analjezik ihtiyacının (BK) grubunda daha az olduğu saptandı. Sonuç olarak; kaudal blok uygulanan pediatrik- olgularda kaudal blokun analjezik süresini uzatmak ve daha iyi sedasyon sağlayabilmek için rutin kullandığımız bupivakain solüsyonuna 1 p.g/kg klonidin eklenmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7867
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088621.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons