Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7857
Title: Çalışan memnuniyetini açıklayan faktörlerin incelenmesi ve kargo sektöründe bir uygulama
Other Titles: Investigation of factors affecting employee satisfaction and an application in cargo sector
Authors: Oğuzlar, Ayşe
Aksan, Adem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Çalışan memnuniyeti
Employee satisfaction
Yapısal eşitlik modeli
Yönetici
Liderlik
Structural equation model
Manager
Leadership
Issue Date: 6-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksan, A. (2019). Çalışan memnuniyetini açıklayan faktörlerin incelenmesi ve kargo sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dijital dönüşümün hızla devam ettiği bu dönemde, bireylerinde beklenti ve ihtiyaçları da çok hızlı bir şekilde değişmektedir. İşletmeler için hızla değişen müşteri beklentileri, çalışanlar için de geçerlidir. Çalışanlar, işletmelerin stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmesinde önemli bir faktördür. Bu çalışmanın temel amacı, kargo şirketinde çalışan memnuniyetini açıklayan faktörlerin, yapısal eşitlik modeli ile test edilmesidir. Çalışmada kullanılan model, çalışan memnuniyetine yönelik literatür taraması ve şirkete has dinamikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Modeli test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli uygulanmıştır. Çalışma Türkiye genelinde hizmet veren bir kargo şirketinin Bursa ilinde görev yapan saha çalışanları ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Hazırlanan model AMOS paket programıyla anket verileri analiz edilmiş ve model için oluşturulan hipotez tez edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yönetici, liderlik, motivasyon, kaynak, çalışma ortamı ve şirket misyonu faktörlerinin çalışan memnuniyetini %5 anlamlılık düzeyinde açıkladığı tespit edilmiştir.
During this period of rapid digital transformation, expectations and needs of individuals change rapidly. Rapidly changing customer expectations for businesses also apply to employees. Employees are an important factor in achieving the strategic goals and objectives of the enterprises. The main purpose of this study is to test the factors that explain employee satisfaction in the cargo company with the structural equation model. The model used in the study was prepared considering the literature review and employee-specific dynamics for employee satisfaction. Structural Equation Model was applied to test the model. Study of a cargo company that provides services throughout Turkey with employees who work in the field Bursa survey was conducted through face-to-face method. The model was analyzed with AMOS package program and the hypothesis for the model was analyzed. According to the results, it was determined that the factors such as manager, leadership, motivation, resource, working environment and company mission explained employee satisfaction at 5% significance level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7857
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10294830.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons