Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7842
Title: Demir kirliliği olan sularda türlendirme ve bazı demir komplekslerinin job yöntemiyle formüllerinin belirlenmesi
Other Titles: Specification of iron polluted waters and determination of formulas of some iron complexes by job method
Authors: Özer, Ulviye
Delibaş, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kimya
Chemistry
Demir
Iron
Su kirliliği
Water pollution
Çevre kirliliği
Environmental pollution
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Delibaş, Ö. (1995). Demir kirliliği olan sularda türlendirme ve bazı demir komplekslerinin job yöntemiyle formüllerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Kasım 1394 tarihinde Güney Marmara Bölgesi'ndeki Nilüfer ve Kocasu derelerindeki Geçit, Ekmekçi, Gobelye ve Hayırlar istasyonlarından alınan su. örneklerindeki Fe ( II ), Fe ( III) ve toplam demir derişimlerini belirleyen türlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Böylece bu derelerdeki demir yönünden kirlenme sınıfı ve demir kirliliğine neden olan türler ve derişimleri saptanmıştır.Ayrıca bu çalışmada Fe ( III ) 'ün 3,5 pirokatekol disülfonik asid di sodyum tuzunun monohidratı (tıron) ile oluşturduğu komplekslerin yapıları spektroskopik Job yöntemi ile 0,1 M KCl iyonik ortamında aydınlatılmıştır. Fe ( III )' ün Tıron (H L² ) komplekslerinden FeL, FeL, FeL un oluşum sabitleri potansiyometrik yöntem uygulanarak 0,1 M KNO iyonik ortamın da yapılan ölçümler ile belirlenmiştir. Fe ( III ) Tıron komplekslerinin kararlılık sabitlerinin çok yüksek olması nedeniyle Fe ( III ) kirliliği olan sularda sucul ortamın pH'ına bağlı olarak farklı stok iyometriler de Fe ( III ) Tıron kompleksleri oluşturarak Fe ( III ) kirliliğinin hangi oranlarda azaltılabileceği araştırıldı. Örnek sularda pH 7 olması nedeniyle ( 1;3) Fe ( III ) Tiron kompleksi oluşturulması halinde Fe ( III ) kirlilik düzeyinin, kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre genel kalite kriterlerinde I. sınıf su düzeyinin altına düşürülebileceği belirlendi.
In this study Fe(II), Fe(III) and the total Fe concentrations have been measured in the samples which have been taken from four different stations namely as Geçit, Hayırlar, Ekmekçi and Göbelye on Nilüfer and Kocasu streams in south Marmara Region in November 1994. Thus the pollution level of these streams with respect to iron is I class and the concentrations of iron species in different form have been determined. In addition, the structures of complexes of Fe (III) with 3.5 pyrocatechol disulfonic acid disodium salt monohydrate (Tiron) were investigated by spectroscopic Job's method in the aqueous solution of 0,1 M KC1 ionic medium. The formation constants of Fe ( III ) with Tiron (H L ), FeL, FeL and FeL were determined by potantıometric method in the aqueous solution of 0,1 M KNO, ionic medium. Because of the high stability constants of Fe( III ) Tiron complexes the decreasing range of Fe ( II) pollution, depending on the pH of the media and the stai chiometry of Fe(III)Tiron ratio in aqueous solutions have been investigated in Fe (III) polluted waters. Since the pH of the samples is about 7.0 it has been determined by the use of (1.3;) ratio of Fe ( III) Tiron enable to decrease the Fe (III) pollution to be lower than the I class levels of Fe(III) pollution of streams.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7842
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045337.pdf
  Until 2099-12-31
2.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons