Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7840
Title: Bursa ili Harmancık ilçesinin sosyo-ekonomik yapısı ve göç sorununun incelenmesi
Other Titles: The socio-economic structure of the Harmancık district of Bursa and the examination of the migration problem
Authors: Yavuz, Orhan
Karahan, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Harmancık
İç göç
Sosyal ve ekonomik yapı
Demografi
Kültürel yapı
Social and economical structure
Demography
Cultural structure
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karahan, H. (2006). Bursa ili Harmancık ilçesinin sosyo-ekonomik yapısı ve göç sorununun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Toplum yapımızın sorunları ve çözüm yollarını belirleyebilmek, ancakTürkiye'de toplumsal değişimlere yönelik araştırmalara daha fazla ağırlık verilmesiylemümkündür.Ülkemizde son yıllarda kırsal yapı üzerine yapılan araştırmalara büyük önemverilmektedir. Bu yapılan araştırmalarla, toplumsal yapının her yönü incelenmekte,değişimler hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilmekte ve buna göre önlemler almakmümkün olmaktadır. Bu tür araştırmalar çoğaldıkça, kırsal kesime yönelik politikalarındaha gerçekçi ve etkileyici olacağı söylenebilir.Bu çalışmada Bursa iline bağlı Harmancık ilçesinde, göç sonrası toplumsalyapıda meydana gelen değişimlerin sosyal ve ekonomik yönden incelenmesi ve göçyapısı ile ilçedeki mevcut durumun halkın göç eğilimine olan etkisinindeğerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Harmancık'taki ailelerin sosyal veekonomik yapısı ile göç olgusu ve göç eğilimlerini incelemek üzere, alanda bulunanailelerden örnekleme yoluyla seçilmiş kişilere uygulanan anketler değerlendirilmiştir.Araştırma sonucuna göre; göç sonrası aile genişliği küçülmüş olup, genelde 4ve 5 kişilik aileler görülmektedir. Ailelerin çoğu düşük gelir düzeyindedir. Budaailelerin tasarruf yapma ve lüks olarak tanımlanabilecek eşyalara sahip olmalarınısınırlandırmaktadır. Ailelerin kültürel faaliyetlerle ilişkisi çok azdır. Boş vakitlerdegenelde televizyon izlenilmekte ve kahvehanelere gidilmekte olup, kitap ve gazeteokuma alışkanlığı çok alt düzeylerdedir.Ailelerin geleceğe ilişkin bakışları karamsar olup, genelde daha iyi bir iş veçocuklarına iyi bir yaşam sağlamak amaç edinilmiştir. İlçeden göçün en önemli sebebi,kırsal kesimin iticiliğidir. Bunlar, işsizlik, dar bir sosyal çevre, sosyal ve kültüreletkinlikler gibi hizmetlerin yetersizliği ile eğitim konusunda ilçede yeterli öğretimtekniklerinin bulunmamasıdır. Göç eğilimi daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır.Göç edenlerin ve göç eğiliminde olanların nedeni, işsizlik doğrultusunda, yörede işsahasının bulunmayışı ve tarımsal üretimde de ailelerin yeterli araziye sahip olmaması,insanları bu gibi yörelerden uzaklaştırmaktadır.
The determination of the problems of our public structure and creating solutionsis only possible by doing extensive research on the changes in the society in Turkey.More emphasis has been put on research involving the structure of rural areas inour country in recent years. It is possible to acquire detailed information about thechanges and to provide solutions according to the information obtained from suchresearch revealing the public structure from various aspects. It is likely that morerealistic and effective policy can be formed in parallel to increasing numbers of suchresearch about rural areas.The aim of this study is to investigate the social and economical aspects of theafter-migration changes in the public structure in Harmancık town of Bursa, to evalutethe structure of migration and to investigate the effect of status quo on the tendency ofpublic to migrate. Surveys were applied to local people determined by samplingmethods to investigate the social and economical structure of the families and theirtendency to migrate.According to the results of the study, the size of the families was narrowed to 4or 5 people.after migration. Most of the familes are from low income group. Thissituation restricts the families from having households that can be classified asluxurious and forces them to spare money. The families have very limited contact withcultural activities. Family members spend their free time by watching TV or going tocoffee shops, and the custom of reading books or daily newspapers is very low. Thefamily members are pessimistic about the future and their main goal is to have a goodjob and to provide their children with better living standards.The main reason underlying migration is the repelling characteristics of living ina rural area. These include unemployment, constricted social contacts, insufficiency ofsocial and cultural services, and insufficiency of favorable education facilities. Thetendency of migration is higher among the younger generation. The reason of thistendency is the lack of suitable vacancies in town and the insufficiency of agriculturalfields belonging to the family.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7840
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183820.pdf499.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons