Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7835
Başlık: Klinik örneklerden izole edilen candida suşlarının başlıca antifungallere duyarlılıklarının araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of the susceptibility of candida strains isolated from clinical samples to major antifungals
Yazarlar: Dilek, Saniye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Antifungal ajanlar
Kandida
İlaçlara direnç-mikrobiyal
Antifungal agents
Candida
Drug resistance-microbial
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dilek, S. (1994). Klinik örneklerden izole edilen candida suşlarının başlıca antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Candidalar insan vücudunun mikroflor asında da yer alan fırsatçı patojen mikroorganizmalardır, özellikle immunokomp- romize hastalarda oluşturdukları sistemik enfeksiyonların prognozu, erken tanının zor konulması nedeni ile oldukça kötüdür. Günümüzde erken tanı tekniklerine yönelik yoğun çabalar sarf edilmektedir. Ancak çok güvenilir, pratik, ucuz, rutin tanı laboratuvarlarında kullanılabilir bir metod henüz geliştirilmiş değildir, son yıllarda sistemik etkili etkin antifungal ajan sayısında belirgin artış olmuştur. Ayrıca az sayıda olmakla birlikte antifungal direnciyle ilgili raporlar da yayınlanmıştır. Sistemik hastalığın genellikle immunokompromize hastalarda görülmesi, tedavi seçeneklerinin artmış olması, diren cin söz konusu olabilmesi uygun tedavinin seçimi için anti fungal hassasiyet testlerinin gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ancak son on yıldır süren çalışmalar laboratuvarlar ara sında antifungal hassasiyet test standardizasyonunu sağlaya mamıştır, çünkü sonuçları önemli derecede etkileyen; test metoduna, antifungale, organizmaya ait birçok faktör söz konusudur. Son yıllarda uygulanan mikrodilusyon yöntemi uygun besiyeri, uygun inokulasyon, uygun inkübasyon, rutin tanı laboratuvarlarında kolay uygulanabilirliği ile antifungal hassasiyet testlerinde standardizasyonu sağlayabilir. Klinik örneklerden soyutlanan Candida suşlarından % 78 'inin c. albicans, % 9 'unun C. tropicalis, % 13 "ünün de diğer Candida suşları olduğunu tespit ettik. 214 Candida susuile nccls Antifungal Hassasiyet Testleri Alt Komitesinin önerileri doğrultusunda ve besiyeri olarak L-Glutaminli rpmi 1640' ı kullanarak mikrodilüsyon metodu ile yaptığımız antifungal hassasiyetin beş antifungal ajanda (amfoterisin-B, flusitozin, ketokonazol, mikonazol ve flukonazol) hassasiyet tayini çalışmamızda daha önce yapılan çalışmalarla son derece uyumlu olarak, amfoterisin-B'ye yüksek hassasiyet, flusitozine ise % 21 oranında direnç saptadık. Azol grubu antifungal ilaçlarla sağlanan yüksek MIC düzeylerinin tüm laboratuvarla-rın sorunu olan parsiyel üremeye bağlı olduğu kanısına vardık. Azol grubu ilaçlarla daha sağlıklı sonuçların elde edilmesi için klinik korelasyonlu çalışmaların gerekli olduğu inancındayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7835
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031209.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.18 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons