Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7833
Başlık: Konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol uygulamaları ve sonuçları üzerinde bir inceleme
Diğer Başlıklar: A review on the quality control practices and their results in apparel companies
Yazarlar: Altınbaş, Emir Tekin
Ulusoy, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hazır giyim
Ready made clothing
Kalite kontrol
Quality control
Tekstil işletmeleri
Textile enterprises
Yayın Tarihi: 11-Eki-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ulusoy, T. (1995). Konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol uygulamaları ve sonuçları üzerinde bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Ekonomi, endüstri ve teknoloji gibi kavramların büyük bir hızla değişim sürecini yaşadığı ve tüketici bilincinin artarak ön plana çıktığı günümüzde firmaların daralan pazar ortamında rekabet edebilmeleri için kalite anlayışım benimsemeleri ve kaliteyi üretmeleri şarttır. Bu araştırmamızda konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol uygulamaları ve sonuçları incenlemeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızda yöntem olarak anket formu oluşturulmuştur. Konfeksiyon işletmelerine kalite konulu sorular sormak suretiyle yapılan uygulamaların tesbit edilmesi hedeflenmiştir. Tesbit edilen bulgular istatistiki yöntemler ile değelendirilmiştir. Yukarıda belirtilen çerçevede yapılan çalışmamız sonucunda incelenmiş bulunan konfeksiyon işletmelerinin tamamının kalite kontrolün yararına inandıkları tesbit edilmiştir. Anket yapılan işletmelerden elde edilen bulgular konfeksiyon işletmelerinin yeterli teknik elemana sahip olmadığım, konfeksiyon kalitesi konusunda yetişmiş teknik eleman ihtiyacının olduğunu ortaya koymaktadır. Konfeksiyon işletmelerinin hepsi eğitimin işletme açısından önemli bir yeri olduğunu ifade etmiştir; fakat buna rağmen işletmelerin büyük bir çoğunluğunun eğitim için yeterli ödenek ayırmadıkları tesbit edilmiştir. Sonuç olarak konfeksiyon işletmelerinin muayene kontrolü yöntemini benimsedikleri, kalite kontrol uygulamalarını işletmelerin % 45.5’nin tecrübeye dayanan esaslara göre, % 50’nin ise planlı olarak oluşturulan kalite politikasına göre yaptıkları, % 4.5’nin ise her iki uygulamayı da benimsedikleri tesbit edilmiştir.
Nowadays, the terms of economy, industry and technology are changing quite fast and the conscience of the customer is increased; the firms should accept the realization of quality and should produce quality in order to compete in the narrowing markets. İn our research, quality control applications and results in ready-made clothes industry is studied and tried to be evaluated. İn our research a survey form is prepared as a prdcedure. The determination of applications in ready-made clothes firms is aimed by means of asking questions related with quality. The determined foundations are evaluated by statistical methods. As a result of our work which is outlined above, it is determined that the ali of the observed ready-made clothes firms believe in benefits of quality control. The foundations that are get from surveyed firms show that ready-made clothes firms do not have sufficient technical personnel and that they need technical personnel who are educated on quality of ready-made clothes. Ali of the ready-made clothes firms declared education has an important place in factory; but though it is determined that most of the firms lack financial support for education. Finally, it is determined that ready-made clothes producing firms accept the method of checking control, 45.5 % of the firms make the quality control applications according to their experience, 50 % of the firms make it through a planned quality poiicy, and 4.5 % accept both of the applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7833
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045325.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.31 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons