Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7828
Başlık: Pamuklu mamüllerin boyanmasında kimyasalların boyarmaddelerin uyumluluğuna etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of chemicals on the compatibility of dyestuffs in dyeing cotton products
Yazarlar: İskender, M. Abdulhalik
Üzmez, Asena
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Boyama yöntemleri
Dyeing methods
Boyar maddeler
Dyestuffs
Kumaşlar
Fabrics
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Üzmez, A. (1995). Pamuklu mamüllerin boyanmasında kimyasalların boyarmaddelerin uyumluluğuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada pamuklu kumaşların çektirme yöntemine göre reaktif boyalarla boyanması sırasında boyarmaddelerin birbiriyle uyumluluğu ve kimyasalların buna etkisi araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri belirtilip, konu hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklardan taranan bilgiler, çeşitli bilim adamlarının konu ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaları ve deneysel bölümde kullanılan bağıntılar sunulmuştur. Üçüncü bölümde materyal ve yöntem üzerinde durulmuş ve deneysel çalışma açıklanmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümde deney sonuçları, elde edilen sayısal verilere göre değerlendirilip, boyarmadde uyumluluğuna kimyasalların etkisi hakkında yorum yapılmıştır.
In this study, compatibility of dyestuff in the exhaust dyeing of cotton fabrics \vith reactive dyes and effect of auxiliaries are examined. In the firs part, the purpose and the targets of the study are determined and general Information about the subject are given. In the second part, a summary of the literatüre survey, different scientist’theoreticaland experimental studies about the subject and relations used to obtain the experimental data are presentcd. In the third part, the cxpcrimental materials, the method and experimental study are explained. In the fourth and the fıfth part, experimental results are evaluated to obtain the experimental data and effect of auxiliaries on compatibility of dyestuffs are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7828
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045327.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.81 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons