Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7827
Title: Acil servisten kliniklere ya da yoğun bakımlara yapılan yatışlarda hasta transport uygunluğunun değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the transport convenience in emergency patients who were admitted to the clinical wards or intensive care unit
Authors: Armağan, Erol
Durak, Vahide Aslıhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Hastane içi transport
Komplikasyon
Acil servis
Intrahospital transport
Emergency department
Complication
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durak, V. A. (2014). Acil servisten kliniklere ya da yoğun bakımlara yapılan yatışlarda hasta transport uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız, güvenli hasta transportunu sağlamak için acil servisten yatış amacı ile diğer kliniklere ya da yoğun bakımlara yapılan hasta transferlerinde en sık görülen komplikasyonları ve olası eksiklikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 1000 hasta dahil edildi. Hastaların komplikasyon görülme oranları ile tanıları, yaş grupları, yatış öncesi acil serviste takip edildiği oda, hastanın yatışının yapıldığı nöbet şifti ve yatış esnasında eşlik eden personel ve özellikli hasta grupları karşılaştırıldı. Komplikasyon olması halinde yapılan müdahaleler de kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların %37.5'i kadın, %62.5'i erkekti. Hastaların medyan yaşı 54.2 yıl (min:1 max:92) idi. Hastaların vital bulgularının komplikasyon görülme oranını etkilemediği görüldü (p˃0.05). Yatış sayısının gece şiftinde daha çok olması ile birlikte komplikasyon oranı da daha yüksek bulundu (p<0.05). Özellikli hasta gruplarından koroner yoğun bakıma yatan hastalarda komplikasyonlar en sık görülürken, tüm gruplar içerisinde en sık görülen komplikasyon intravenöz kateterin çıkması olarak saptandı. Komplikasyonlara yapılan müdahaleler içinde; en sık intravenöz kateteri çıkan hastaya damar yolunun sabitlenmesi yapılırken, yatışın yapıldığı klinikte ise hipotansif hastaya inotrop başlandı. Acil servisten hasta transportunun uygun şekilde yapılması ve komplikasyonları en aza indirmek için transfer öncesi kontrol edilmesi gerekli olan parametreleri belirleyen kılavuzlara uyulması gerektiğini düşünmekteyiz.
Evaluation of the Transport Convenience in Emergency Patients who were Admitted to the Clinical Wards or Intensive Care Unit We aimed to define the most common complications and possible shortcomings in the emergency patients who were admitted to the clinical wards or intensive care unit. 1000 patients were included in our study. The patients's complication rates were compared with the clinical diagnosis, age groups, the section of the emergency department, the time of the shift, the accompanying medical staff and special patient populations. Also the interventions of the complications were recorded. %37.5 of the patients were female and %62.5 of the patients were male. The median age of the patients were 54.2 (min:1 max:92). The vital signs that were recorded before the transport of the patients did not interfere with the complication rates (p˃0.05). Complication rates in the night were found to be higher as more admissions were done in night shift (p<0.05). The complication rates were found higher in patients who were admitted to coronary care unit as special patient population. Also the most frequent complication was the dislocation of the intravenous catheter.The interventions were done to complications and replacing the dislocated intravenous catheter was done most frequently. However initiating inotropic agents to the hypotensive patients were done more frequently in the admitted clinical departments. In conclusion, pre-transfer parameters in guidelines should be checked properly before transport to minimalise the complications and to make out the convenient transport.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7827
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360187.pdf399.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons