Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7815
Title: Bursa ilinde et ve et ürünleri pazarlaması
Other Titles: Meat and meat products marketing in Bursa province
Authors: Vural, Hasan
Yıldırım, Aykut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Et endüstrisi
Meat industry
Tarım ekonomisi
Agricultural economy
Issue Date: 17-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, A. (1995). Bursa ilinde et ve et ürünleri pazarlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kırmızı et ve et ürünleri pazar yapısının tanıtımı, işleyişi ve ortaya çıkan sorunlar saptanarak, çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. İnsanların yaşamlarım sağlıklı sürdürebilmeleri ve dengeli beslenme için, hayvansal ürünler tüketimi büyük önem taşımaktadır. Ancak, ülkemizde et tüketimi istenilen seviyede değildir. Bunun sebepleri arasında, hayvan yetiştiricilerinin yüksek girdi, düşük ürün fiyatları karşısında, hayvancılığı bırakarak, başka alanlara yönelmeleri ve gelir seviyesi ile yakın ilişkisi olan et tüketiminin düşmesi sayılabilir. Araştırma alanında, hala geleneksel yöntemlerle canlı hayvan ve et pazarlaması yapılmakta ve et arzı mevsimsel olarak değişmektedir. Bursa iline çevre illerden (Çanakkale, Balıkesir, Afyon ve Eskişehir) ve Doğu Anadolu'dan (Erzurum, Erzincan, Kars) canlı hayvan getirilmektedir. E.B.K. (%29), Belediye mezbahaları ve özel firmalarda işlenen karkaslar Bursa piyasasına sunulmaktadır. Araştırma alanında taze et ürünlerinin tüketiciye ulaştırılmasında son birimler, perakendeci kasaplar, süpermarketler ve grosmarket lerdir. Bursa ilinde faaliyet gösteren kasapların %80'i kasaplık hayvanı celepten temin etmektedir. Taze et satışında tüketici tercihlerinde ön sıralara çıkmaya başlayan süpermarketler ise faaliyeti ile ilgili hammaddenin %84'ünü karkas olarak elde etmektedir. Bursa ilinde taze et pazarlamasında tüketicinin ödediği paranın, büyükbaş hayvanda; %24,2'si perakendeci kasapların, %19'u da celeplerin, küçükbaş hayvanda ise; %21,6’sı perakendeci kasapların, %İ(<sı ise celeplerin pazarlama marjını oluşturmaktadır. Canlı hayvan fiyat teşekkülünün oluşmasında Et Balık Kurumu'nun pazarda düzenleyici bir rolü vardır. (Ükemizde taze etin yaklaşık %1'i et ürünlerine işlenmektedir. Bu oran Avrupa Topluluğu'nda %9 düzeyindedir. Türkiye gıda sektöründe %3 oranında pay alan et sanayi, ürün çeşitlemesinde başı çekmektedir; Et ürünleri tüketiminde en büyük pazar payına sucuk sahip bulunmaktadır. Bu ürünleri salam ve pastırma tüketimi izlemektedir. Bursa ilinde yapılan incelemede, et ürünleri pazarlamasında, birinci pazarlama kanalında marketlerin pazarlama marjı % 17, bayilerinki ise %12'dir. İkinci pazarlama kanalı ise, marketlerin pazarlama marjı %20 olarak tesbit edilmiştir. Pazarlama yönünden önemli eksiklikleri bulunan araştırma alanında, hem sözkonusu eksikliklerin giderilmesi, hemde üretim ve satış aşamalarında gerekli örgütlenmelerin gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca, tüketici talepleri dikkate alınarak, yeni pazarlama hizmetleri sunulmalıdır.
In this study; the investigation of the red meat produce market structure and its working system in which the determination of the related problems and suggestions for the solutions of the problems have been aimed. Although the consumption of the meat products are important factors to continue reproduction of the human body and for a balanced dict, the level of meat consumption is not high enough in Bursa province. The reasons might be that farmers are changing to new fields because of high inputs, difficulties in animal feeding and maintainance in comparison with the low level of income. In the research area, in which livestock and meat marketing is being done by traditional methods, meat demand changes according to seasons. Bursa is supplied with livestock ironi the surrounding cities of Çanakkale, Balıkesir, Afyon, Eskişehir and from Eaşt Anatolian cities of Erzurum, Erzincan, Kars. Meat products produced by state meat and fish company (%29), Council slaughter hauses and private companies are marketed in Bursa. According to the field researched the final stage of meat merchandising is the retailing of meat to consumers by super-markets, gross-markets and local butchers. 80 % of the butchers active in Bursa are şuplied with their meat requirements by cattle dealers. Consumer demand for fresh meat is turning to super-market outlets and to be able to meet this demand super-markets buy 84 % of their raw material in carcass form. in the Bursa meat market the amount of money paid by consumers is as follows; cattle, 24,2 % retailer butchers, 19 % cattle dealer, small animals, 21.6 % retailer butchers, 16 % cattle dealer. The state meat and fish company has an important , balancing role in the fresh meat market pricing system. ln this country 1 % of fresh meat is utilized lor the manufacture of meat products and the percentage for some in the Turkish food sector has a 3 % share, and is leading in product consumer market is held by "sucuk" (a form of spiced savsage); which is followed by salami and smoked meat (beef). According to studies of Bursa meat produce marketing markets a profit margin of 17 % for super-markets a nd a 12 % profit margin for the dealers is apparent in the primary system and the secondary marketing System profit margin has been established as 20 % for super-markets. in the research area in which there is an important lack of infrastructure from the point of marketing view, the lack in question should be overeome and the necessary organisational steps of the production and selling should be realized. Further, marketing activities have to be developed to predict and prepare for consumer demands.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7815
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045330.pdf
  Until 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons