Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7811
Title: Kalite karakteristiğinin modellenmesinde tepki yüzeyi metodolojisi: Bir uygulama denemesi
Other Titles: Response surface methodology for modeling quality characteristic: An application
Authors: Gürsakal, Necmi
Çakır, M. Cemal
Murat, Dilek
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Tepki yüzeyi metodolojisi
Tasarım optimalitesi
Varyans yayılım grafiği
Kesirli tasarım uzayı grafiği
Talaşlı imalat
Response surface methodology
Design optimality
Variance dispersion graphs
Fraction of design space plot
Machining
Issue Date: 20-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Murat, D. (2013). Kalite karakteristiğinin modellenmesinde tepki yüzeyi metodolojisi: Bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kalite Karakteristiğinin Modellenmesinde Tepki Yüzeyi Metodolojisi: Bir Uygulama Denemesi Tepki Yüzeyi Metodolojisi, süreçlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için kullanılan istatistiksel ve matematiksel teknikler bütünüdür. Endüstriyel organizasyonlarda, bu tekniğin en yaygın uygulamaları, birkaç girdi değişkeninin bir ürün veya sürecin performans ölçüsünü veya kalite karakteristiğini potansiyel olarak etkilediğinin düşünüldüğü durumlarda görülmektedir. Söz konusu tekniğin uygulanması esnasında, optimal tasarımın seçilmesi önemli bir problematik olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Tepki Yüzeyi tasarımlarının seçiminde grafiksel tekniklerden Varyans Yayılım Grafiği ve Kesirli Tasarım Uzayı Grafiğinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, önemli Tepki Yüzeyi tasarımları bu tekniklerle karşılaştırılarak kullanılacak etkin tasarım seçilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, söz konusu tasarımlar kullanılarak talaşlı imalat işlemlerinin iki önemli kalite karakteristiği olan, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması Tepki Yüzeyi Metodolojisi ile modellenmiş ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Böylece bir anlamda, grafiksel tekniklerin bulgularının doğruluğu da araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Tepki Yüzeyi Metodolojisinin talaşlı imalat süreçlerinin modellenmesinde etkili bir biçimde kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, grafiksel tekniklerin tasarım optimalitesinin değerlendirilmesinde kullanışlı bir teknik olduğu anlaşılmıştır.
Response Surface Methodology for Modeling Quality Characteristic: An Application Response Surface Methodology is used as a collection of statistical and mathematical techniques to optimize and improve processes. In Industrial organization, the most common applications of this technique, a few input variable characteristics of a product or process potentially affect the performance or quality measure is considered cases. During the application of the technique in question, selecting the optimal design is seen as a major problematic. In this study, the selection of response surface designs, from graphical techniques applicability of Variance Dispersion Graph and Fraction of Design Space Plots were investigated. For this purpose, it is important to Response Surface Designs by comparing these techniques to be used effectively tried to design determination. In the second phase using the design, machining operations which are two important quality characteristics, surface roughness and tool wear modeled by Response Surface Methodology, and the results were compared. So in a way, the accuracy of the findings of the graphical techniques were investigated. The results have shown as that modeling of Response Surface Methodology machining process could be used in an effective manner. In addition, graphical techniques found to be a useful technique for the evaluation of design optimality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7811
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353405.pdf5.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons