Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7796
Title: Penguen Gıda Sanayi arıtma tesisi atıkları'nın tarımsal açıdan kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the some physical and chemical characteristics treatment wastes of Penguen Food Industry foundation in terms of agriculture
Authors: Katkat, A. Vahap
Aşık, Barış Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Atık su
Toprak özellikleri
Treatment sludge
Wastewater
Soil properties
Issue Date: 16-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşık, B. B. (2004). Penguen Gıda Sanayi arıtma tesisi atıkları'nın tarımsal açıdan kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Arıtma Tesisi Atıkları'ndan arıtma çamurunun tarımsal kullanım olanakları ile atık suyun sulama suyu olarak kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla arıtma tesisinden bir üretim periyodu boyunca belli zamanlarda alman arıtma çamuru örneklerinde pH, EC, kuru madde, organik madde, C:N oranı ve besin elementi içeriği ile atık su örneklerinde kimi analizler yapılmıştır. Araştırma kapsamında sera koşullarında yürütülen çalışmada arıtma çamuru 3 kg toprak alan saksılara artan düzeylerde (0-2-4-8-12-16 ton da-1) mısır bitkisi ekiminden önce karıştırılmıştır. Bir ay inkübasyon süresi sonunda saksılardan toprak örnekleri alınmış ve bitki ekimi yapılmıştır, iki ay gelişim periyodu sonunda bitki hasat edilmiş ve hasat sonrasında tekrar toprak örnekleri alınarak arıtma çamurunun ekim öncesi ve hasat sonrasında toprak özellikleri üzerinde meydana getirdiği değişimler ile mısır bitkisinin gelişim ve mineral madde içeriği üzerine etkisi belirlenmiştir. Üretim periyodu boyunca alınan çamur örneklerinde yapılan analizler sonucu arıtma çamurunun bitki besin elementi içeriğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Toprağa artan miktarlarda uygulanan arıtma çamuru bitkinin besin elementi içeriğini artırmış ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Arıtma çamuru ekim öncesi ve hasat sonrasında toprağın pH'sını düşürmüş, toprak tuzluluğu üzerine olumsuz etki yaparak EC'yi artırmıştır. Arıtma çamuru uygulaması ile birlikte toprağın başta organik madde içeriği olmak üzere, değişebilir NH4+, NO3- P, K, Ca, Mg, Na ve mikroelement (Fe, Cu, Mn, Zn ve B) içerikleri artmıştır. Arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağım belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda, atık suyun zamana bağlı olarak C3 Sı (yüksek tuzlu) ve C4 S2 (çok yüksek tuzlu) sulama suyu sınıflarına girdiği belirlenmiştir.
In this study, the facilities of agricultural usages of waste sludge and wastewater usages as the irrigation water that was provided from the Penguen Food Industry Foundation's wastewater treatment plants was researched. For that reason, some of the analysis such as pH, EC, dry matter, organic matter, C:N ratio and nutrient content were done in the samples of waste sludge and wastewater. Within the scope of research, in the consideration of the greenhouse work, sludge was added (0-2-4-8-12-16 tons da"1) to the pots that takes 3 kg soil before the planting of the corn plant. At the end of one month incubation period, soil samples were taken from the pots and the planting was done. At the end of two months developing period for the plants were harvested and soil samples were taken again after the harvest. The effects of sludge on changing the characteristics of soil before planting and after the harvest and the growing and mineral matter content of corn plants were determined. According to the analysis results of the sludge samples that was taken during production period, the content of plant nutrient matter of sludge was high. The exceeding amount of the sludge that was applied to the soil increased the mineral matter content of plant and affected the growing of plant in positive way. Sludge was decreased the pH of soil before planting and after harvest, increased EC and made negative effect on soil salinity. With the application of sludge, organic matter content, changeable NH4, NO3 P, K, Ca, Mg, Na and microelement (Fe, Cu, Mn, Zn and B) contents were increased. At the end of the analysis done in order to determine the using possibilities of using the purification foundation of wastewater as irrigation water, wastewater was classified as C3 Si (high saline) and C4 S2 (very high saline) irrigation water.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7796
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154110.pdf5.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons