Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7790
Title: Ortak tarım politikası ve ortak piyasa düzenlemeleri çerçevesinde Bursa meyve - sebze sektörünün Avrupa Birliği'ne uyumu
Other Titles: The harmonization of the fruit and vegetable sector of Bursa to European Union in the frame of common agriculture policy and common market organizations
Authors: Aslanoğlu, Mehmet
Derici, Nurten
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Ortak tarım politikası
Ortak piyasa düzenlemesi
Meyve - sebze
Reform
Türkiye
Bursa
European Union
Common agriculture policy
Common market organization
Fruit - vegetable
Reform
Turkey
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Derici, N. (2014). Ortak tarım politikası ve ortak piyasa düzenlemeleri çerçevesinde Bursa meyve - sebze sektörünün Avrupa Birliği'ne uyumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasında ortaya çıkan ve Birliğin en temel politikalarından biri olan Ortak Tarım Politikası ortak bir pazar oluşturma, gıda güvencesini temin etme, çiftçilere istikrarlı gelir imkânı sağlama ve üye ülkelere üçüncü ülkelere karşı bir dış koruma oluşturma esaslarına dayanmaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda gıda arzı yetersizliği ile mücadele eden politika elli yılı aşkın bir süre zarfında gerçekleştirilen reformlar ile nicelikten ziyade niteliği destekleyen bir politika haline dönüşmüştür. Ortak Tarım Politikasının en önemli araçlarından birisi olan Ortak Piyasa Düzenlemeleri, Birliğin tek bir ortak pazar oluşturma ilkesinin pratiğe aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu düzenlemelere tabi 21 adet ürün/ürün grubu bulunmakta ve bu belirli ürün/ürün gruplarının organizasyonu için bir zemin oluşturulmaktadır. Politikanın önemli bir parçası olan bu organizasyonların içeriği ve işleyişi hem her bir organizasyona özel yapılan değişiklikler ile hem de Ortak Tarım Politikası reformları çerçevesinde değişime uğramıştır. Ortak Tarım Politikası Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana en kapsamlı alanını oluşturması bakımından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum süresinde büyük önem taşımaktadır. Tüm detayları ile söz konusu politikaya uyum sağlamak uzun bir süreci beraberinde getirdiğinden ötürü öncelikle Ortak Piyasa Düzenlemelerine uyumun sağlanması, Türkiye'nin üyelik sürecinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu çalışmada düzenlemelere tabi 21 ürün/ürün grubu arasından meyve ve sebze ürünleri seçilmiş ve incelenmiştir. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yoğun olarak ihracatı yapılan tarım ürünlerinden biri olması bakımından Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesine uyum büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmada Avrupa Birliği meyve sebze piyasası için en büyük beş dış tedarikçi arasında yer alan Türkiye'nin Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesine uyumu Bursa ili örneği üzerinden değerlendirilmiştir. Bursa, Meyve Sebze ihracatının yaklaşık %80'ini Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirmesi bakımından çalışma için uygun bir zemin oluşturmuştur. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası altında bir düzenleme olan ortak piyasa düzenlemelerine tabi meyve sebze sektörü hakkında bir inceleme yapmak ve Bursa'nın söz konusu düzenlemeye uyumunu gerek ikincil veriler ile gerekse bir nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış birebir görüşme tekniği ile analiz etmektir.
The Common Agricultural Policy which is one of the most fundamental policy of European Union is arisen in establisment phase of the Union. The Common Agricultural Policy is based on creating a common market, ensuring food security, providing stable imcome opportunity to farmers and external protection aganist third countries for member states of the Union. In the first years of the Union, the policy struggled aganist a lack of food supply nevertheless in the period of over fifty years the policy had been transformed from supporting quantity to quality. Which is one of the most important tools of Common Agricultural Policy is Common Market Organizations as well as it undertakes a significant role in transmission the principle of creating single common market into practice. 21 piece product/product group is dependent on the organization and the organization provides basis for these products. Contents and functions of these organizations had undergone several alternations with both changes of each organization in itself also on framework of Common Agriculture Policy reforms. In terms of the most comprehensive area of European Union, the Common Agricural Policy has a great importance in the harmonization of Turkey to European Union. To comply with all details of the policy is a long process; therefore harmonization to Common Market Organizations is an important step for Turkey's accession process to European Union. In this study, from among 21 piece product/product group, fruit and vegetable is chosen and examined. Harmonization to fruit vegetable Common Market Organization become more of an issue because there is intensive exports from Turkey to the European Union. Turkey is one of the top five external supplier countries in the EUfruit and vegetable market. In this study, the harmonization to fruit vegetable Common Market Organization of Turkey is reviewed in case of Bursa. Bursa exports approximetely 80% of fruit and vegetable to member counties of the European Union; hence it is appropriate for this study. The aim of this study is to make a study about fruit and vegetable which are dependent on Common Market Organization and Common Agricultural Policy. Compliance of Bursa is analyzed according to secondary datas and the semi-structured interview technique.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7790
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363799.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons