Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7785
Title: İbn Sinân el-Hafâcî ve "Sirru'l-Fesâha" adlı eseri ışığında belâgattaki yeri
Other Titles: İbn Si̇nân el-Hafâcî and in the light of the work "Si̇rru'l-Fesâha" his place in rhetoric
Authors: Yalar, Mehmet
Eyüpoğlu, Figen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: İbn Sinân el-Hafâcî
Sirru'l-Fesâha
Belâgat
Fesâhat
Kelam
Lafız
Mana
Rhetoric
Fluency
Remark
Wording
Meaning
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eyüpoğlu, F. (2015). İbn Sinân el-Hafâcî ve "Sirru'l-Fesâha" adlı eseri ışığında belâgattaki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir giriş ve iki bölümden oluşan tez çalışmamızın giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı ve araştırmada takip edilen yöntemler kısaca anlatılmıştır. Birinci bölümde, müellifin yaşadığı dönemin, siyasi yapısı ve ilmi faaliyetleri göz önünde bulundurularak genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Siyasi hayat çerçevesinde, miladi 1024-1080 yılları arasında, Hafâcî'nin memleketi Halep'te hüküm sürmüş Müslüman bir hanedan olan Mirdâsî Devleti hakkında etraflıca bilgi verilmiştir. Ayrıca bu bölümde Hafâcî'nin tam adı, soyu ve ailesi, yaşadığı yerler, siyâsî ve ilmî-edebî kişiliği ile ortaya koyduğu başlıca eserleri hakkında da bilgi verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, Hafâcî'nin fesâhat alanında ortaya koyduğu temel eseri Sirru'l-Fesâha ışığında belâgat ilmindeki yeri tesbit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Hafâcî'nin belâgate dair görüşlerinin şekillenmesinde etkisi bulunan ve kendisinin de görüşleriyle etkilediği bazı isimlere yer verilmiştir.
In the introduction of our thesis study which consists of an introduction and two other sections, the topic, importance, purpose and methods of research have been described briefly. In the first section, by considering political structure and scientific activities of the period in which the author lived, a general evaluation has been conducted. In the frame of political life, Mirdâsî State which was a Muslim dynasty ruling in Hafâcî's country Aleppo between the years 1024-1080, has been covered in detail. Besides, in this section the information has been given about Hafâcî's full name, lineage and family, places of residence, and major works that he revealed by his political and scientific-literary personality. In the second section of our study, Hafâcî's place in the rhetoric science has been mentioned in the light of Sirru'l-Fesâha which is Hafâcî's fundamental work on fluency. Furthermore, some of the figures that affect Hafâcî's vision on rhetoric and also were affected by his remarks have been also covered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7785
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427446.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons