Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7774
Başlık: Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of textile wastewater compounds after photo-oxidation by capillary electrophoresis (CE)
Yazarlar: Güçer, Şeref
Soylu, Emine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil atıksuyu
CE
Foto-oksidasyon
Orange II
pH
Textile wastewater
Photo-oxidation
Yayın Tarihi: 17-Haz-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Soylu, E. (2004). Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Tekstil endüstrisi atık sularında büyük oranlarda biyolojik imkanlarla parçalanması oldukça güç olan organik boyalar bulunmaktadır. Bu türler arasında kanserojenik azo boyalan önemli yer tutmaktadır. Son yıllarda foto-oksidasyon prosesleri, atık suyu büyük oranda temizleyebilmesi nedeniyle alternatif bir teknik olarak yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda model olarak Orange II boyarmaddesi seçilmiş olup foto-oksidasyon öncesi ve sonrasında kapiler elektroforez (CE) ile tayini için analiz yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. CE analizi için önemli parametreler olan; tampon konsantrasyonu ve pH 'ı, örnek konsantrasyonu ve enjeksiyon süresi, voltaj ve dalga boyu ile ilgili optimum koşulların sağlanmasına ve foto-oksidasyonun belirli sürelerindeki parçalanma ürünlerinin tayinine yönelik çalışılmıştır. Ayrıca pH değişimlerinin, Orange II ve foto-oksidasyon ürünlerine etkisini incelemek üzere UV spektrofotometresi ve CE ile paralel analizler yapılmıştır.
Wastewater produced from textile and other dyestuff industry process contains large quantities of organic dyes, which is difficult to degrade with standard biological methods. Within the overall category of dyestuff, azo dyes have an important portion. Recently years photo-oxidation processes have been used as an alternative tecnique because of its success on decolorisation of waste water. In our work the dyestuff which has azo group are examined and CI Orange II is taken as a model dye. We aimed to develop a method to determine CI Orange II and its photo-oxidation products after UV-Photo oxidation by capiller electrophoresis (CE). For these purpose buffer concentration, sample concentration, pH, voltage, wavelength are optimised for capiller electrophoresis. Also we investigated the effect of pH on Orange II and its photo-oxidation products by UV spectrophotometer and CE comparatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7774
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154106.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons