Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7774
Title: Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesi
Other Titles: Investigation of textile wastewater compounds after photo-oxidation by capillary electrophoresis (CE)
Authors: Güçer, Şeref
Soylu, Emine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil atıksuyu
CE
Foto-oksidasyon
Orange II
pH
Textile wastewater
Photo-oxidation
Issue Date: 17-Jun-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, E. (2004). Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil endüstrisi atık sularında büyük oranlarda biyolojik imkanlarla parçalanması oldukça güç olan organik boyalar bulunmaktadır. Bu türler arasında kanserojenik azo boyalan önemli yer tutmaktadır. Son yıllarda foto-oksidasyon prosesleri, atık suyu büyük oranda temizleyebilmesi nedeniyle alternatif bir teknik olarak yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda model olarak Orange II boyarmaddesi seçilmiş olup foto-oksidasyon öncesi ve sonrasında kapiler elektroforez (CE) ile tayini için analiz yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. CE analizi için önemli parametreler olan; tampon konsantrasyonu ve pH 'ı, örnek konsantrasyonu ve enjeksiyon süresi, voltaj ve dalga boyu ile ilgili optimum koşulların sağlanmasına ve foto-oksidasyonun belirli sürelerindeki parçalanma ürünlerinin tayinine yönelik çalışılmıştır. Ayrıca pH değişimlerinin, Orange II ve foto-oksidasyon ürünlerine etkisini incelemek üzere UV spektrofotometresi ve CE ile paralel analizler yapılmıştır.
Wastewater produced from textile and other dyestuff industry process contains large quantities of organic dyes, which is difficult to degrade with standard biological methods. Within the overall category of dyestuff, azo dyes have an important portion. Recently years photo-oxidation processes have been used as an alternative tecnique because of its success on decolorisation of waste water. In our work the dyestuff which has azo group are examined and CI Orange II is taken as a model dye. We aimed to develop a method to determine CI Orange II and its photo-oxidation products after UV-Photo oxidation by capiller electrophoresis (CE). For these purpose buffer concentration, sample concentration, pH, voltage, wavelength are optimised for capiller electrophoresis. Also we investigated the effect of pH on Orange II and its photo-oxidation products by UV spectrophotometer and CE comparatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7774
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154106.pdf
  Until 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons