Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7758
Title: Günümüz Türkiyesi'nde müzik terminolojisi ve sorunları
Other Titles: Music terminology and issues in modern Turkey
Authors: Gedikli, Necati
Bozkaya, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi Anasanat Dalı.
Keywords: Müzik terminolojisi
Music terminology
Issue Date: 21-Oct-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkaya, İ. (1988). Günümüz Türkiyesi'nde müzik terminolojisi ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma "Müzik Terminolojisi''nin günümüzdeki genel durumu ve içinde bulunduğu sorunları ortaya koymak, onlara çözüm yolları önermek amacıyla yapılmıştır. Bunun için de "Cumhuriyet Dönemi" terim çalışmaları gözden geçirilmiştir. Bu amaçla; önce konuya açıklık getirmek için Türk Dili'nin gelişme evreleri ile müzik terimlerinin 1923 öncesi durumu özetlenmiştir. Sonra Cumhuriyet Dönemi'ndeki veriler toplanıp görüşler saptanmış ve terminolojinin gelişmesine katkıda bulunanların yaşamda olanları ile "görüşme" yapılarak terminoloji konusuna ilgili kişi ve kurumların dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar sonunda "Tükçe Müzik Terminoloji''sinin özlenen düzeyde olmadığı, çözüm bekleyen sorunları bulunduğu, ilgili kurumların bu konuya gereği kadar eğilmedikleri anlaşılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmaların da dağınık olduğu, önermelerin toplanıp müzik yaşamına sunulamadığı ve kayda değer önemli araştırmaların yapılamadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak; "Türkçe Müzik Terminolojisi" oluşması için yeni yeni önerme ve yayınlara gereksinim duyulmakta, bunların toplanıp sanat yaşamına sunulması beklenmektedir.
This research was made for the purpose of examining the general view of today's Music Terminology, and in addition to, the problems it contains. The ways of solving these problems were explained in it. For this reason the studies of music terminology in Republician Term from 1923 to now were looked over. For the purpose of explaning this subject, the progressi ve period of Turkish language and the state of our terminology until 1923 were summarized. Later, the documents of Republician Term were collected and the ideas of this term were fixed. By speaking to the people who are still alive and have helped the progress of terminology, the people and institutions that are interested in terminology were tried to call attention on this subject. At the end of these research, it has been understood that the "Turkish Music Terminology" isn't in the missing level and it has problems that will be solved and those institutions which are interested in terminology aren't studying enough on this subject. In addition to, the studies which are still being done and suggestions aren't ready to be offered to our music life. Important research which will be reported aren't done yet. As a result, in order to form the "Turkish Music Terminology", new suggestions and publications are needed and these must be collected and offered to art life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7758
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006604.pdf5.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons