Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7750
Title: Yaygın bir cemaat olarak Süleymancılık ve hadise bakışı
Other Titles: The Suleymanism as a common community and their hadith view
Authors: Kahraman, Hüseyin
Chatitze, Moustafa Bası
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Suleyman Hilmi Tunahan
Süleymancılık
Resimli muhtasar ilmihâl
Fazilet takvimi
Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye ve’l- Hikemü’l-Muhammediyye
Suleymanism
Illustrated concise ilmihal
Virtue calender
Mukhtar al-Ahadith al-Nabawiyya wa al-Hikam al-Mohammadiyya
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Chatitze, M. B. (2019). Yaygın bir cemaat olarak Süleymancılık ve hadise bakışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Yaygın Bir Cemaat Olarak Süleymancılık ve Hadise Bakışı” adlı tezde Süleymancılık cemaatine ait olan Fazilet Takvimi, Mısırlı edip, yazar ve eğitimci Ahmed b. İbrahim es-Seyyid el- Hâşimî’nin (1878-1943) Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye ve’l-Hikemü’l-Muhammediyye ve Resimli Muhtasar İlmihâl esas alınarak Süleymancılık cemaatinin hadis kültürü incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş kısmında Süleyman Hilmi Tunahan’ın hayatına ve Süleymancılık Cemaati’ne dair kısa bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde; Fazilet Takvimi’ndeki hadis problemlerinden bahsedimiştir. İkinci bölümde; Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye isimli eserdeki hadis problemlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Resimli Muhtasar İlmihâl’deki hadisler incelenmiştir. Sonuç kısmında ise elde edilen veriler ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In the thesis titled “Suleymanism as a Common Sect and Its Approach to Hadith”, the hadith culture of the Suleymanism Sect was studied on the basis of the “Virtue Calender” (Fazilet Takvimi) that belongs to the Congregation, Egyptian writer and educator (1878- 1943) Ahmed bin Ibrahim al-Sayyid al-Hashimî’s work named Mukhtar al-Ahadith al-Nabawiyya wa al-Hikam al- Mohammadiyya and Illustrated Concise Ilmihal. This study consists of introduction and three chapters. In the introduction part of the thesis, brief information about Suleyman Hilmi Tunahan's life and Suleymanism community is given. In the first chapter, the hadith problems in the Virtue Calendar are mentioned. In the second chapter, hadith problems in the book named Mukhtar al-Ahadith al- Nabawiyya are included. In the third chapter, hadiths in Illustrated Concise Ilmihal are examined. In the conclusion part, a general evaluation is made in the light of the obtained informations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7750
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chatıtze_moustafa_bası_tez.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons