Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7681
Başlık: Kompozit ankastre kirişlerde aryantasyon açılarına bağlı olarak gerilme analizi
Diğer Başlıklar: Stress analysis in composite built-in beams depending on the angles
Yazarlar: Ülkü, Sedat
Korkmaz, Behiye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar programları
Direnç hesapları
Gerilme analizi
Gerilme yığılmaları
Computer programs
Strength calculations
Stress analysis
Stress concentration
Yayın Tarihi: 12-Eyl-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kokrmaz, B. (1994). Kompozit ankastre kirişlerde aryantasyon açılarına bağlı olarak gerilme analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Gerilmelerin, eleman yüzeyindeki bir çentik, içerisindeki bir boşluk veya çatlak etrafındaki çok küçük bölgeler içerisinde, mukavemet hesaplan ile elde edilen değerden, çok büyük değerlere erişmesi olayına, gerilme yığılması adı verilir. Bu çalışma da, sabit eğilme momentinin etkisindeki, cam-epoksi kompozitinde, kesit daralmasından dolayı oluşan, gerilme yığılma katsayılarının, sonlu elemanlar metodu ile hesabı yapılmıştır. Bu hesaplar için, sonlu elemanlar metodu ile analiz yapan bir paket program kullanılmıştır. Epoksi reçinesi, cam lifleri ile tek yönlü takviye edilmiş olup, elde edilen kompozitin mühendislik sabitleri, deneysel olarak elde edilmiştir. Takviye açısı ve deney numunesinin geometrisi sürekli değiştirilerek hesaplamalar yapılmış ve her farklı durum için sonlu elemanlar metodu ile elde edilen sonuçlar, tablo ve grafikler halinde verilmiştir.
When a structural member contains a discontinuity such as a hole, a notch, a crack or a sudden change in cross section,high localized stresses may reach values much larger than the calculated stress values. This phenomena,is called as stress concentration. In this study, stress concentration factors of glass-epoxy composite under the action of constant bending moment, due to decrease in cross section were determined by using the finite element method. For this purpose, a code whose analysis was performed using the finite element method was used. Epoxy resin was unidirectionally reinforced by glass fibers and engineering constants of obtained composite were determined experimentally. Solutions were repeated by changing the fibre direction and geometry of the experimental sample. For every different situation results that were calculated by using finite element method were presented as tables and graphs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7681
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033804..pdf
  A kadar 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons