Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7660
Başlık: Vesikoüreteral reflüde US sistografinin tanı değeri
Diğer Başlıklar: Diagnostic value of US cystography in vesicoureteral reflux
Yazarlar: Adapınar, Baki
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Teşhis-ayırıcı
Diagnosis-differential
Vezikoüreteral reflü
Vesico ureteral reflux
Üroloji
Urology
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Adapınar, B. (1991). Vesikoüreteral reflüde US sistografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Vesikoüreteral reflü (VUR) idrarın mesaneden üreterlere kaçışını ifade eder. üriner enfeksiyona eşlik etmesi durumunda, reflü nefropatisine, hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilmesi nedeniyle klinik olarak önem taşıyan bir fenomendir. VCU, VUR tanısında standart yöntem olarak kullanılan, oldukça invaziv bir yöntemdir. Bu nedenle, yerini alabilecek daha az invaziv başka yöntemler geliştirmek için çeşitli araştırmalar yapılagelmiştir. Bu çalışmada iyonizan radyasyon ve kontrast madde kullanımı içermemesi nedeniyle VCU' ya oranla daha az invaziv bir yöntem olan US sistografi ile VUR'u saptamayı ve VCU ile karşılaştırmayı amaçladık. çalışmamızda UÜTF Radyoloji Anabilim dalına Aralık 1990 -Nisan 1991 tarihleri arasında VUR araştırması için gönderilen 17 olguya VCU ve US sistografi yapıldı. VCU' da toplam 36, US' de toplam 34 nef roüreteral birim çalışıldı. VCU1 da 36 renal birimden 17' sinde, US sistografide 34 renal birimden 17 'sinde VUR saptandı. îlk VCU çalışmasının negatif olduğu bir olguda, US* de bilateral VUR saptanması üzerine, tekrarlanan VCU' da sol greyd III reflü demonstre edildi. Buna karşın VCU' su pozitif bir olguda US sistografide VUR görülemedi. Diğer olgularda VCU ve US sistografi sonuçları uyumluydu.55 VCU standart yöntem kabul edilerek yapılan karşılaştırmada US sistograf inin spesifite/ sensitivite, gerçek pozitiflik ve negatif lik oranları %94.1 olarak hesaplandı. US sistografi konusunda yapılmış araştırmalar oldukça azdır. Yöntemin daha da geliştirilmesi ve doğruluk oranlarının daha iyi belirlenmesi için daha geniş serilerde yeni araştırmalar planlanmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7660
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
015270.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.13 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons