Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7657
Title: Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeri
Other Titles: Correlation and prognostic value of PET/CT findings and histopathology after neoadjuvant chemotherapy in lung cancer patients
Authors: Akpınar, Ali Tayyar
Sevilmiş, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
PET/BT
Neoadjuvan kemoterapi
Histopatoloji
Non-small cell lung cancer
PET/CT
Neoadjuvant chemotherapy
Histopathology
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevilmiş, B. (2014). Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK), kanser nedenli ölümlerin başlıca nedenidir. Erken evre KHDAK cerrahi ile tam tedavi edilebilirken, lokal ileri ve ileri evre KHDAK'leri cerrahi ve/veya kemoterapi/kemoradyoterapi kombinasyonu ile tedavi edilmektedir. Günümüzde tedavi yanıtının değerlendirilmesinde bir metabolik görüntüleme yöntemi olan PET/BT'nin vazgeçilmez bir rol oynadığı kabul görmüştür. Retrospektif özellikteki çalışmamızda yeni tanı alan ve preoperatif KT uygulanan hastalarda tanı anında ve neoadjuvan KT sonrası PET/BT görüntülemelerinin; cerrahi sonrası patolojik verilerle karşılaştırarak kemoterapi etkinlik değerlendirmesindeki değeri ve prognozun belirlenmesine sağlayacağı katkının araştırılması amaçlandı. Tanı, evreleme amacıyla PET/BT görüntülemesi yapılan 573 hasta incelendi. Bu olgulardan histopatolojik olarak KHDAK tanısı almış, tanı anında ve neoadjuvan KT sonrası PET/BT görüntülemeleri yapılmış ve opere edilmiş 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Neoadjuvan KT ile birlikte RT de alan, KT sonrası opere edilmeyen, tanı veya neoadjuvan KT sonrası PET/BT görüntülemesi olmayan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar 10-60 ay süreyle takip edildi (Ortalama: 29,1; Medyan: 24). Hastaların ilk PET/BT görüntülemeleri ile neoadjuvan KT sonrası PET/BT görüntülemeleri arasındaki SUVmax değişiklikleri ile operasyon sonrası tümörde patolojik olarak saptanan nekroz oranları Spearman korelasyon katsayısı ile değerlendirildi ve aralarında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (P<0,05). Bu retrospektif araştırmanın verilerine göre PET/BT'nin KHDAK'de neoadjuvan KT sonrası opere edilen olgularda SUVmax değerlerindeki değişikliklerin patolojik olarak saptanmış nekroz oranlarını doğru bir şekilde öngörebileceği, cerrahiden yarar görebilecek hastaların tespitinde yararlı olabileceği görülmektedir.
The leading cause of cancer –related deaths is advanced stage of non-small cell lung cancer (NSCLC). Early stage NSCLC can be treated with surgery but lokally advanced and advanced stage NSCLC can be treated with surgery and/or chemotherapy or radiation therapy alone or in combination. Currently, as a molecular imaging modality, PET/CT has been accepted to have an essential role in the evaluation of treatment response. The aim of this retrospective study was to make researches on the effect of the role of the chemotherapy efficiency value and the contribution of the prognosis on patients with newly diagnosed and preoperative chemotherapy applied by comparing their PET/CT imaging during diagnostic and after neoadjuvant chemotherapy, with their patologic datas after surgery. 573 patients have been examined with PET/CT imaging with the purpose of diagnosis and staging. 20 of these patients with histopathologically proven NSCLC, diagnosis and after neoadjuvant chemotherapy PET/CT imaging were performed and have been operated were included in this study. Patients who received radiation therapy with neoadjuvant chemotherapy, patients who haven't been operated after neoadjuvant chemotherapy and patients who didn't have PET/CT imaging for diagnosis or after neoadjuvant chemotherapy haven't been included in this study. Patients were followed up for 10-60 months continuously (average:29,1; median:24). The SUVmax variations of first and after neoadjuvant chemotherapy PET/CT imaging and the necrosis percentages of tumor histopathologically determined after surgery have been evaluated with Spearman korelation faktor, and their negative and statistically significant relation has been determined (P<0,05). According to the data of this retrospective study, it appears PET/CT can accurately predict the pathologically necrosis percentages of the SUVmax variations on patients with NSCLC who have been operated after neoadjuvant chemotherapy and can be useful to detect which patient will benefit from surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7657
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352966.pdf429.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons