Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7652
Title: Bazı geçiş elementlerinin azotun verici olduğu ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesi
Other Titles: The Invetigation of formed complexes between some transition elements and ligands that include nitrogen donors
Authors: Aydın, Rahmiye
Mutlu, Hasene
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Sulu çözelti
Bakır(II) İyonu
Nikel(II) İyonu
Makrosiklik etki
Protonlanma sabiti
Kararlılık sabiti
Termodinamik parametreler
Aqueous solution
Copper(II) lon
Nickel(II) lon
Macrocyclic effect
Protonation constant
Stability constant
Thermodynamic parameters
Issue Date: 8-May-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, H. (2003). Bazı geçiş elementlerinin azotun verici olduğu ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada tetraazasikloalkanlardan olan 1,4,7,10-tetraazasiklododekan (cyclen, [12]aneN4) ve 1,4,8,1 1-tetraazasiklotetradekanın (cyclam, [14]aneN4) protonlanma sabitleri ve bu ligandlar ile bakır(II) ve nikel(II) iyonlarının oluşturduğu ML2+ türü koordinasyon iyonlannın kararlılık sabitleri, 0.1M KC1 iyonik ortamında farklı sıcaklıklarda (25, 35 ve 45±0,1C) potansiyometrik yöntem ile belirlendi ve literatür değerleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca spektroskopik yöntem ile oluşan koordinasyon iyonlannın stökiyometrileri ve kararlılık sabitleri 0.1M KC1 iyonik ortamında ve üç farklı sıcaklıkta (25, 35 ve 45±0,1C) belirlendi. Farklı sıcaklıklarda hesaplanan termodinamik kararlılık sabiti değerlerinin l/T' e karşı grafiğinin doğrusal olduğu belirlendi; bu doğrunun eğiminden entalpi değişimi (AH0) ve metal ligand sistemlerinin serbest enerji değişimi (AG°) ve entropi değişimi (AS0) değerleri hesaplandı.
In this study, the protonation constants of tetraazacycloalkanes, that are: 1,4,7,10- tetraazacyclododecane (cyclen,[12]aneN4) and 1,4,8,1 1-tetraazacyclotetradecane (cyclam, [MJaneN/t) and stability constants of ML2+ type coordination ions formed between these ligands and Ni(II), Cu(II) ions were determined for different temperature (25, 35 ve 45±0,1C) in 0.1 M KC1 ionic medium by using potentiometric method. The results obtained were compared with literature values. Stoichiometrics and stability constants of coordination ions formed were also established for three different temperature (25, 35 ve 45±0,1C) in 0.1 M KC1 ionic medium by using spectroscopic method. When thermodynamic stability constants values which were calculated in various temperature, were plotted against l/T, a lineer line was obtained. Enthalpy change (AH0) value was calculated from the slope of line and then free energy change (AG0) and entrophy change (AS0) values were setted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7652
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139872.pdf5.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons