Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7646
Title: Annenin eğitim düzeyinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerine etkisi
Other Titles: The effects of mothers education level on the development of sex-trait stereotypes
Authors: Başal, Handan Asude
Karasaraçoğlu, Nurunnisa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Anne eğitimi
Anneler
Cinsel kimlik
Eğitim düzeyi
Eğitim psikolojisi
Kalıp yargılar
Psikolojik testler
Ölçekler
Mother education
Mothers
Gender identity
Education level
Education psychology
Stereotypes
Psychological tests
Scales
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karasaraçoğlu, N. (1998). Annenin eğitim düzeyinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, annenin eğitim düzeyinin, çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmada, John E. Williams ve S. M. Benett'in geliştirip, Best ve arkadaşlarının (1977) son şekli verdikleri, Türkiye'de Şirvanlı-Özen (1992)'in Türkçe'ye uyarladığı, Cinsiyet Kalıp yargı Ölçeği (Sex Stereoteype Measure II) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bursa il sınırları içinde bulunan resmi ve özel anaokulu, anasınıfı ve ilkokullara, 1996-1997 öğretim yılında devam eden, dört, altı ve sekiz yaş grubu çocukları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine, bu çocuklar arasından seçilen 270 çocuk alınmıştır. Çocukların annelerinin eğitim düzeyleri, ilkokul, ortaöğretim ve yükseköğretim ile sınırlıdır. Araştırma kapsamına alınan çocukların aileleri orta sosyo-ekonomik düzeydedir. Verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının gelişiminde, annenin eğitim düzeyi, çocukların yaşı ve cinsiyetlerinin etkisi araştırılmıştır. Daha sonraki aşamada ise, kadın ve erkek kalıp yargılarının tanınma derecelerinin, çocukların cinsiyetlerine göre değişip değişmediği ele alınmıştır. Verilerin çözümlenmesi varyans analizi ile yapılmış olup, anlamlı farklılıkların kaynağını bulmak için Tukey Testi uygulanmıştır. Bulgular tablolar halinde özetlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7646
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074255.pdf
  Until 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons