Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7642
Title: Brusellozda kan soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptör (supar) miktarının tanısal değeri
Other Titles: The diagnostic value of amount of blood soluble urokinase plasminogen activator receptor (supar) in brucellosis
Authors: Özakın, Cüneyt
Torlar, Meltem Öner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bruselloz
Bağışıklık
SuPAR
Brucellosis
Immunity
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Torlar, M. Ö. (2014). Brusellozda kan soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptör (supar) miktarının tanısal değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Brucella, insanlarda endokardit, artrit, osteomiyelit, menenjit gibi klinik tablolara yol açan gram negatif hücre içi yerleşimli bakteridir. Dünya çapında en yaygın görülen zoonozlardan biridir. Bruselloz hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek morbiditeye sahiptir. Birçok gelişmekte olan ülkede önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın kronikleşme riski ve yüksek morbiditesi nedeni ile etkili aşı ve yeni tanı belirteçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bruselloz gibi intrasellüler yerleşim gösteren patojenlerin rol aldığı enfeksiyonlarda hücresel immün sistem önemli rol oynar. Bu tür intrasellüler patojenlere karşı koruyucu immünitede T hücresi alt grupları, sitokinler ve sitokinlerle aktive olan makrofaj ve lenfositler önemli görevler üstlenirler. Soluble Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (suPAR), ürokinaz tipi plazminojen aktivatör reseptörün çözünür formu olup, başlıca nötrofil, aktive T lenfositler ve makrofajlardan salınır. Plazma suPAR düzeyleri immün aktivasyonu gösterir. Tüberküloz, Human Immundeficiency Virus (HIV), sıtma, pnömokoksik pnömoni, sepsis, Kırım Kongo Kanamalı Ateş ve santral sisteminin viral enfeksiyonlarında düzeyinin arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle çeşitli enfeksiyonların tanısında ve tedavi takibinde kullanılabilen bir göstergedir. Çalışmada, brusellozlu hastalarda serum suPAR düzeyleri ile kontrol grubu serum suPAR düzeyleri arasında fark olup olmadığının tespit edilmesi ve bunun tanısal değerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla brusellozlu 46 hasta (21 akut, 15 subakut, 10 kronik) ile 35 sağlıklı kontrol grubunun suPAR düzeyleri karşılaştırıldı. Bruselloz tanısı, hastalıkla uyumlu klinik semptom ve bulgulara ek olarak kan kültür pozitifliği ve/veya serolojik testlerdeki artmış Brucella antikor düzeyi ile konuldu. suPAR düzeyleri üretici firma protokolüne göre sandviç enzim bağlı immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile çalışıldı. Serum suPAR seviyeleri bruselloz hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Serum suPAR ortanca düzeyi bruselloz hastalarında 7,5 (3,3-48,1) ng/mL iken sağlıklı kontrollerde 3,1 (1,9-9,9) ng/mL idi. Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, hastalarda CRP ve suPAR düzeyleri kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Sonuç olarak, bizim çalışmamız suPAR düzeylerinin bruselloz için bir tanı belirteci olabileceğini, ancak bu değerlerin hastalığın akut, subakut, kronik formlarını ayırt etmek için kullanılamayacağını gösterdi. Elde edilen sonuçların biyolojik önemini doğrulamak için daha çok hastanın katıldığı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, tedaviye yanıt olarak bu mediyatörlerdeki değişimleri değerlendirmeye de gereksinim vardır.
Brucella is a gram-negative bacteria with intracellular location which causes clinical pictures such as endocarditis, arthritis, osteomyelitis and meningitis in human. It is one of the most commonly seen zoonosis all around the world. Brucellosis causes high morbidity both in human and animals and it is an important public health concern in many developing countries. New diagnostic markers and effective vaccines are needed because of the chronicity risk and higher morbidity rates. Cellular immune system plays an important role in infections which consist of intracellularly-located pathogens such as brucellosis. The subgroups of T cell, cytokines and cytokine-activated macrophages and lymphocytes play important role in immunity against such intracellular pathogens. Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) which is a soluble form of urokinase type plasminogen activator is released by primarily neutrophile and active T lymphocytes and macrophages. The level of plasma suPAR indicates the immune activation. Increased levels have been shown in tuberculosis, Human Immundeficiency Virus (HIV), malaria, pneumococcal pneumonia, sepsis, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever and central nervous system infections. Therefore, it is a usable marker for the diagnosis and follow-up of treatment in various infections. In the present study, we aimed to determine whether serum suPAR level difference is present between patients with brucellosis and control group and to assess the diagnostic value of this marker. For this purpose, suPAR levels were compared in 46 patients with brucellosis (21 acute, 15 subacute and 10 chronic patients) and 35 healthy controls. Brucellosis was diagnosed according to blood culture positivity and/or increased Brucella antibody level in addition to disease-compatible clinical sign and symptoms. suPAR levels were studied by sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) according to the manufacturer's protocol. Serum suPAR levels were significantly increased in patients with brucellosis compared to controls. The median levels of serum suPAR were 7.5 (3.3-48.1) ng/mL in patients and 3.1 (1.9-9.9) ng/mL in controls. Also, CRP levels were significantly increased in patients compared to controls. As a conclusion, our study showed that suPAR level may be used as a diagnostic marker for brucellosis, but it can't be used to distinguish the acute, subacute and chronic forms of disease. New studies including more patients are needed to confirm the biologic importance of obtained results. Also, difference of these mediators should be evaluated for the treatment response.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7642
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352965.pdf492.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons