Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7613
Title: Poliester liflerinin boyanması sonrasında atık yükünün azaltılmasını hedefleyen ekolojik yöntemlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of ecological methods aiming to minimize the waste load after dyeing of polyester fibers
Authors: Aniş, Pervin
Yıldırım, Fatma Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Poliester
Oligomer
Çiklik trimer
Alkali boyama
Asitlik verici maddeler
Redüktif maddeler
KOl
BOİ5 ve TOK
Polyester
Oligomer
Cyclic trimer
Alkali dyeing
Acidifiers
Reductive agents
COD
BOD5 ve TOC
Issue Date: 25-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, F. F. (2002). Poliester liflerinin boyanması sonrasında atık yükünün azaltılmasını hedefleyen ekolojik yöntemlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Poliester lifleri günlük yaşamda ve teknik alanda kullanımı gün geçtikçe artan en önemli sentetik liftir. Poliester liflerinin boyanması sırasında ve sonrasında karşılaşılan en büyük sorun, oligomerlerin sebep olduğu problemlerdir. Bu sorunu gidermek için önerilen yöntemlerden ikisi; asidik ortamda yapılan konvansiyonel boyama sonrasında iyi bir redüktif yıkama veya tamamen minimize etmek için alkali ortamda boyama yapmaktır. Ayrıca, özellikle ekolojik açıdan poliesterin konvansiyonel olarak asidik ortamda boyanmasında asetik asit kullanımı önerilmemektedir. Bu çalışmada oligomerler, oligomerlerin tayini, oligomerlerin sebep olduğu sorunlar, konvansiyonel asidik ortamda ve yeni olarak alkali ortamda boyama, asitlik verici maddeler ve redüktif maddeler hakkında bilgi verilmiş; farklı asitlik verici maddelerin, farklı redüktif maddelerin, asidik ve alkali ortamda yapılan boyamaların poliester kumaş özellikleri üzerine ve atıksuyun KOl, BOİ5 ve TOK parametreleri üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir.
Polyester fibers are the most important synthetic fibers with increasingly use day by day either in daily life or technical area. During dyeing of these fibers and after, the most critical problem is that caused by oligomers. Two of recommended methods in order to eliminate this problem are; reductive after-clearing after conventional dyeing in acidic conditions and alkali dyeing to minimize it completely. Moreover, especially in ecological point of view, use of acetic acid in dyeing of polyester in acidic conditions is not recommended anymore. In this study, it is given detailed information about oligomers, their determination, problems caused by oligomers, dyeing in conventionally acidic and newly alkali conditions, acidifiers and reductive agents. It is also investigated experimantally effects of different acidifiers, reductive agents and dyeing in acidic and alkaline conditions on properties of polyester fabric, and on COD, BOD5 and TOC parameters of wastewater.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7613
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128447.pdf
  Until 2099-12-31
6.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons