Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7612
Title: Servikal disk hernili hastalarda kesikli traksiyon uygulamasının manyetik rezonans görüntülemeye yansıyan sonuçları ve klinik bulgularla ilişkisi
Other Titles: The relationship of intermittent traction application to magnetic resonance imaging and clinical findings in patients with cervical disc herniation
Authors: Ceylan, Şafak
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Boyun
Neck
Herniler
Hernia
Traksiyon
Traction
Uterin servikal displazi
Uterine cervical dysplasia
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, Ş. (1996). Servikal disk hernili hastalarda kesikli traksiyon uygulamasının manyetik rezonans görüntülemeye yansıyan sonuçları ve klinik bulgularla ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışma, servikal disk hamili hastalarda kesikli traksiyon uygulamasının, hemie diskin boyutunda değişiklik oluşturup oluşturmadığını MRG ile saptamak ve klinik bulgularla ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Klinik muayene, laboratuvar incelemeleri ve servikal MRG ile disk hemisi tanısı koyduğumuz, UÜTF-FTR polikliniğine başvuran 24 hasta çalışmaya alınmıştır. 11 olgudan oluşan kontrol grubundaki hastalara boyunlukla beraber nonsteroid antiinflamatuvar, kas gevşetici ve analjezik ilaç verilmiştir. 13 olgudan oluşan çalışma grubundaki hastalara diğer tedavilere ek olarak kesikli servikal traksiyon uygulaması yapılmıştır. Hastalarda klinik izlem parametreleri olarak ağrı, paravertebral duyarlılık, paravertebral kaskı, servikal yöre hareketleri, hastalık şiddetinin hasta ve doktor tarafından belirlenmesi kullanılmıştır. Kesikli traksiyon uygulamasının servikal disk hemisinin büyüklüğü üzerine olan etkisi ise tedaviden sonra tekrarlanan MRG incelemesi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kontrol grubunda gece ağrısı dışında, her iki grupta tüm klinik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptanmıştır. MRG ile değerlendirilen hemi boyutundaki değişiklikte ise her iki grupta ve gruplar arasında tedavi öncesi ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, servikal disk hamisinin tedavisinde kesikli fraksiyon uygulamasının medikal tedavi gören ve boyunluk kullanan hastalarda klinik iyileşmeye ek bir katkısı olmadığı; ayrıca heminin boyutunda MRG’ye yansıyan istatistiksel olarak anlamlı küçülme sağlamadığı kanısına vanlmıştır. Klinik iyileşme ile MR görünümlerindeki değişiklik arasında bir paralellik gösterilememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7612
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048895.pdf
  Until 2099-12-31
2.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons