Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7610
Title: Bursa bölgesindeki yumurta ve broyler tipi tavuklardan izole edilen Salmonella türleri üzerinde bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar
Other Titles: Bacteriological and serological studies on Salmonella species isolated from egg and broiler chickens in the Bursa region
Authors: Çarlı, K. Tayfun
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Poultry
Salmonella serotypes
Culture characteristics
Biochemical characteristics
Antibiotic sensitivity
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çarlı, K. T. (1989). Bursa bölgesindeki yumurta ve broyler tipi tavuklardan izole edilen Salmonella türleri üzerinde bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa bölgesinde klinik olarak hasta olduğu tespit edilen 301 adet tavukta infeksiyona neden olan Salmonella serotipleri be­lirlenmiş ve bu serotiplerin kloakal swablardan izolasyonlarında Novobiyosinin etkisi üzerinde durulmuştur. İzole edilen Salmonella sero tiplerinin kültürel, biyokimyasal, antijenik özellikleri incelenmiş ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmıştır. İzole edilen suş'ların kültürel ve hareketlilik muayeneleri yapıl­mış ve 210 Salmonella suş'undan 201'inin hareketsiz olduğu görülmüştür. Biyokimyasal özellikleri incelemek amacıyla, izole edilen 210 Salmonella suşuna H2S, MR, VP, sitrat kullanımı, KCN besi yerinde üreme, malonat, üre, ONPG, indol, jelatin hidrolizi, fenilalanin deaminaz, lizin dekarboksilaz ve karbonhidrat fermentasyon testleri uygulanmıştır. Bütün suşların laktoz, sakkaroz fermentasyonları, indol testi yönünden negatif ve H2S üretimi yö­nünden pozitif oldukları tespit edilmiştir. Salmonella suşlarının grup spesifik anti-serumlarla serogrupları belirlenmiş, 201 adedinin D, 7 adedinin B, 2'sinin ise C1 serogrubunda olduğu saptanmıştır. D serogrubundaki suşların hareketsiz olmaları nedeniy­le antiflagellar anti-serumlarla karşılaştırılmaksızın, dulsitol, maltoz fermantasyonları ve besi yerlerinde üreme hızları gözönünde bulundurularak 194'ünün S. gallinarum, 7'sinin S. pullorum olduğu kabul edilmiştir. B se­rogrubundaki suşlar S.typhimurium, serogrubundakiler ise S. infantis olarak sero tiplendiriİmiştir. İzole edilen serotiplerin organlara göre dağılımları Tablo-3'de su­nulmuştur. Kloakal swablardan izolasyon için kullanılan SS ağar ve BG ağar besi yerlerine Novobiyosin katılmasının S. gallinarum ve S. pullorum izolasyo­nunda bir fark oluşturmadığı, buna karşın 2 S. infantis suşu için Novobiyosinin yararlılığı anlaşılmıştır. S. typhimurium suşlarının ancak 3'ü SS ağar ve BG ağarda izole edilirken, BG-N ağarda tümü ( 7 ), SS-N ağarda 5 'i izole olmuştur. S. gallinarum ve S.,pullorum suşlarının en çok duyarlı oldukları anti­ biyotik kloramfenikol, en dirençli oldukları antibiyotik ise ampisilin ola­rak belirlenmiştir. Buna karşın, S. typhimurium suşlarında en çok dirençliliğin kloramfenikol'e, en fazla duyarlılığın ise nitrofurantoin'e olduğu gözlenmiştir. S. infantis' in her iki suş'u da ampisilin, gentamisin ve streptomisin'e duyarlı, fakat kloramfenikol ve neomisin'e dirençli olarak belirlen-
In this study, Salmonella serotypes isolated from 301 chicken (bro­iler and layer) with the clinical signs of the infection prevailing around Bursa were identified, and the effects of Noboviocin addition into the culture media on the isolation of these serotypes from cloacal swabs were evaluated. Cultural, biochemical and antigenic characteristics together with their antibiotic resistancy were tested and compared for all isola­ted Salmonella serotypes. Isolated strains were examined for their cultural characteristics and motility, and their motility tests revealed that, 201 of 210 isolates were immotile. For their biochemical behaviour, H2S, MR, VP, citrate utilization , culturability in KCN media, and malonate, urea, ONPG, indole, gelatin hydrolysis, phenylalanine deaminase, lysine decarboxylase and car­ bonhydrate fermentation tests were carried out. It was determined that all the isolates were negative in fermentation of lactose, saccharose and indo­ le tests and positive in H2S production. Serogroupings were done with specific antisera and it was found that 201 of the isolates were in group-D, 7 were in B while the other two were in group C1. Since 201 isolates grouped in D were immotile, they were not crossed with antiflagellar ansitera. Their dulcitol, maltose fermenta­tion and the rate of gropagation in culture media were considered for their serotypihg. Of these 194 were classified as S, gallinarum and 7 were S pullorurn. Isolates grouped in B were serotyped as S. typhimurium and those in group C1 were S.iinfantis. The distribution over the organs of all serotypes were tabulated in Chart 3. The addition of Novobiocin into SS and BG agar culture media was not improving the isolation of S. gallinarum and S. pullorum from cloacal swabs, while it was important for the isolation of S. infantis. Only three of 7 S. typhimurium were isolated in SS and BG agar while all of 7 were culturable in BG-N and five of 7 were culturable in SS-N agar media. S. gallinarum and S. pullorum were found to be most resistant to ampi­cillin among eight antibiotics tested, while they were most sensitive to chloramphenicol., S typhimurium, contrary to this, was most resistant to chloramphenicol and most sensitive to nitrofurantoin.. Both isolates of S. infantis were found to be sensitive to ampicillin, gentamicin and streptomy­cin while they were resistant to chloramphenicol and neomycin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7610
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006064.pdf
  Until 2099-12-31
2.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons