Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7605
Başlık: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin'in sistemik arter basıncı, renal fonksiyonlar ve renin-aldosteron sistemine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of calcium channel blocker Nitrendipine on systemic arterial pressure, renal functions and the renin-aldosterone system in patients with essential hypertension
Yazarlar: Yurtkuran, Mustafa
Dilek, Kamil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Antihipertansif ajanlar
Böbrek fonksiyon testleri
Hipertansiyon
Kalsiyum kanal blokerleri
Antihypertensive agents
Kidney function tests
Hypertension
Calcium channel blockers
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dilek, K. (1989). Esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin'in sistemik arter basıncı, renal fonksiyonlar ve renin-aldosteron sistemine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Has­talıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji ünitesinde yatarak tedavi gören 31 esansiyel hipertansiyonla olguda yapılmıştır. Bu olgularda kalsiyum kanal blokeri olan Nitrendipin’in 20 mg oral tek doz kullanımının antihipertansif etkisinin başlangıcı, süresi, tolerabilitesi ve nabız dakika sayısına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca aynı olgularda akut ve kronik dönemde ( 1. ve 5. günde ) ilacın açlık kan şekeri, serum üre, kreatinin, Na, K, Cl, ürik asit, PRA, aldosteron düzeyle­rine ve GFR değerine etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak esansiyel hipertansiyonla olgularda 20 mg tek doz Nitrendipin kullanımı ile oral alımdan 1 saat son­ra antihipertansif etkinin başladığı, bu etkinin 8 saat de­vam ettiği, nabız dakika sayısının ise minimal etkilendiği ve tedavi periyodunda ilacın iyi tolere edilebildiği, ilacın akut ve kronik kullanım döneminde açlık kan şekeri, serum üre, kreatinin, Na, K, Cl, ürik asit, PRA, aldosteron düzey­lerinin, GER değerinin etkilenmediği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7605
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006259.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.41 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons