Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7597
Başlık: Muammer Sun yaşamı sanatçılığı eğitimciliği kültür felsefesi ve çağdaş Türk sanat müziğindeki yeri
Diğer Başlıklar: Muammer Sun life art education education culture philosophy and its place in contemporary Turkish art music
Yazarlar: Elmas, Yücel
Görsev, Selahattin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi Anasanat Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyografi
Sun, Muammer
Türk sanat müziği
Biography
Turkish art music
Yayın Tarihi: 21-Eki-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Görsev, S. (1988). Muammer Sun yaşamı sanatçılığı eğitimciliği kültür felsefesi ve çağdaş Türk sanat müziğindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, birçok yönünün yanısıra, oluşturulması büyük bir amaç haline gelen Çağdaş Türk Sanat Müziğine, katkıları, ve bakış açısıyla, Muammer Sun'un bu alandaki yerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli veriler toplanmış, ulaşılan sentezde de, çağdaşlaşma için her ulusun kendi özünü çağdaş bir sistemle önce ulusal sonra evrensel düzeye çıkardıkları gözlenmiştir. Kendisiyle ve kendisine, yakın kişilerle yapılan görüşme ve söyleşiler sonunda Sun'un da aynı görüşle hareket ettiği, başkalarını örnek alma yerine, kendi özümüzün, batıya seçenek oluşturacak bir sistemle, önce ulusallığı, sonra da evrenselliği hedeflediği görülmüştür. Bu görüşlerini de, her alana, uyarlananbilir "Temel Görüş" ve "Türk Kalarak Çağdaşlaşma" gibi ülkülerle belirleyen Sun'un, sanatsal alanda da kendine özgü ve ayrıcalıklı bir üslup oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
This research was made to introduce Muammer Sun who in creased the Modern Turkish Art Music which became a great aim ta form and in addition to it was made to. know his other work. For this reason, necessary documents were collected from various publications. In the reaching synthesis, for modernization it was observed that every nation had increased their past to the national level first and then to the international level whith modern system. Atthe end of contact and talk whith him and whith the people in his surrounding it was seen that Sun had behaved whith the same opinion and instead of taking examples of other nations, our own past with the system which will be an example to the West had aimed to the nationality first and then the internationality. Sun determined his opinions with ideals like. "Basic Idea" which can be carried out to every area. and "Modernization Remaining As Turkish," He formedhis own and different style in the artistic area, too.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7597
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006571.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons