Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7596
Title: Uluabat Gölü'nde (Bursa) bazı bakteriyolojik kirlilik parametrelerinin araştırılması
Other Titles: Studies on some bacteriological pollution parameters on Uluabat Lake (Bursa)
Authors: Ergül, C. Cem
Dülger, Başaran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Su kirliliği
Fekal koliform
Toplam koliform
Nitrifikasyon
Thiobacillus sp.,
Uluabat Gölü
Freshwater pollution
Faecal coliform
Total coliform
Nitrifıcation
Uluabat Lake
Issue Date: 15-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dülger, B. (2002). Uluabat Gölü'nde (Bursa) bazı bakteriyolojik kirlilik parametrelerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, özellikle evsel ve endüstriyel kaynaklı kirleticileri taşıyan Uluabat (Apolyont, Ulubat) Gölü Kasım 2000 - Ekim 2001 tarihleri arasında her ay periyodik olarak incelenmiştir. Belirli istasyonlardan alınan örneklerde kirliliği belirten bazı parametreler ölçülmüştür. Bu parametreler; biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5), çözünmüş oksijen, pH, sıcaklık, fekal ve toplam koliform'dur. Bu parametrelerin standartlarla uygunluğu karşılaştırılmış ve sonuçta bunların büyük çoğunluğu standartların üstünde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, bu gölde sülfat redükleyici bakteriler, denitrifikasyon ve amonifikasyon yapan bakteriler çoklu tüp fermentasyon tekniği ile en muhtemel sayıları saptanmıştır. Bu bakterilerin sayısı Uluabat Gölü'nün kirliliğinde ne tür maddelerin bulunduğunu ve bu kirliliğin boyutlarını bize göstermektedir. Bunlara ilaveten, Uluabat Gölü'nde nitrifikasyonu sağlayan bazı nitrit ve nitrat bakterileri ile Thiobacillus grubu sülfür oksitleyici bakteri türleri izole edilmiştir.
In this study, Uluabat Lake (Apolyont, Ulubat) containing especially the pollutants with industrial and domectic sources has been studied. Uluabat Lake was particularly studied periodically for every month between November 2000 - October 2001. Various parameters indicating pollution has been measured in the sample taking from definite stations. These parameters mentioned above were biochemical oxygen demand (BOD5), dissolved oxygen, temperature, fecal and total coliform. The above parameters were compared with the standarts and most of them have been found higher than standards. In addition to above work in the lake, most probable number of sulphate reducing, denitrificating and ammonifying bacteria by using the multiple tupe fermentation technique were determined. The number of these bacteria show what kind of pollutants are found and level of pollution of Uluabat Lake. On the other hand, some nitrite and nitrate bacteria and the group of ThiobacHlus which oxidize sulphur were also isolated in Uluabat Lake.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7596
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128496.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons