Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7585
Title: Türkiye’de belediyelerin mali tablolar temelinde yabancı kaynak yapısının analizi
Other Titles: An analysis of the structures of municipal liabilities based on the fiscal statements in Turkey
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
0000-0002-6145-2102
0000-0002-8729-611X
Serbes, Halil
Çetinkaya, Özhan
Keywords: Belediye
Mali raporlama
Bilanço
Yabancı kaynak
Belediye borçları
Municipality
Fiscal reporting
Balance-sheet
Liabilities
Municipal debts
Issue Date: 14-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Serbes, H. ve Çetinkaya, Ö. (2019). "Türkiye’de belediyelerin mali tablolar temelinde yabancı kaynak yapısının analizi". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 757-800.
Abstract: Belediye bilançolarında yabancı kaynak hesapları, belediyelerin borçluluk durumunu göstermektedir. Bu hesaplar, belediyelerin sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olup olmadıklarını tespit edebilme ve gerektiği durumda iyileştirme olanağının olup olmayacağını gösterebilmektedir. Dolayısıyla belediyelerin yabancı kaynaklarının bilançolarında yer alan farklı alt hesap grupları itibariyle analizinin yapılması önem arz etmektedir. Bu hesap gruplarından kamu idarelerine mali borçlar, faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, alınan avanslar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları ile gelecek aylara ve yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları kamuoyu tarafından fazla bilinmemektedir. Nitekim çalışma ile Türkiye’deki belediyelerin kamuoyuna fazla yansımayan yabancı kaynaklarının bilançolar aracılığıyla analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada belediyelerin kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak hesaplarında yer alan tutarların toplam yabancı kaynaklar içerisindeki paylarında artış yaşandığı tespit edilmiştir.
The municipal liabilities presented to indebtedness of municipalities. These accounts enable the municipalities to determine if they have a sustainable fiscal structure and to improve them if necessary. Therefore, it is crucial to analyze the municipal liabilities via different sub-accounts in the balancesheets. Some of these sub-accounts, which are fiscal liabilities to public administrations, operating debts, deposit liabilities, advances received, other fiscal liabilities payable, provisions for liabilities and expenses, and income relating to future periods and expense accruals, are not known to the public. Thus, it is aimed to analyze the types of municipal liabilities via balancesheets. Accordingly, it is determined that the share of short-term and longterm liabilities not known by the public in total liabilities increased.
Description: Bu çalışma, 08-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “33th International Public Finance Conference/TR” isimli kongrede sunulan tebliğin gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884390
http://hdl.handle.net/11452/7585
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_13.pdf533.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons