Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7582
Title: Leadership without hierarchy and authority: Lateral leadership
Other Titles: Hiyerarşi ve otorite olmadan liderlik: Lateral liderlik
Authors: Koçak, R. Dilek
Keywords: Lateral thinking
Lateral leadership
Conventional leadership
Vertical thinking
Hierarchical authority
Lateral düşünme
Lateral liderlik
Geleneksel liderlik
Dikey düşünme
Hiyerarşik otorite
Issue Date: 30-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçak, R. D. (2019). "Leadership without hierarchy and authority: Lateral leadership". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 657-680.
Abstract: Conventional leadership styles require hierarchical processes primarily characterized by the exertion of power. However, recent studies have indicated that lateral leadership, which substitutes a subordinating approach with insight, collaboration, coordination, and creativity with all stakeholders and especially with employees, can also achieve organizational goals. In this article, lateral leadership and thought system is discussed. Based on lateral thinking, it seeks contributions from all employees to make business more effective through creativity, innovation, and collaborative methods to meet the challenge of a globalized world. The basic mechanisms of lateral leadership are creating common understandings, changing power games, creating an atmosphere of trust, and eliminating hierarchical authority. In this context, the main findings of this article prepared within the framework of narrative review methodology; lateral leadership is a fairly new approach that is suited to changing working environments, leadership characteristics, organizational structures, and followers’ qualifications. This leadership style is most appropriate for group studies, ad hoc meetings, or lateral-networking structures in organizations in which conventional leadership is ineffective or dysfunctional.
Geleneksel liderlik tarzları, öncelikle gücün kullanımı ile karakterize edilen hiyerarşik süreçleri gerektirir. Bununla birlikte, yakın tarihli çalışmalar, iç görü, iş birliği, eşgüdüm ve yaratıcılıkla tüm paydaşlarla ve özellikle çalışanlarla alt yönetim yaklaşımını yerine getiren lateral liderliğin de kurumsal hedeflere ulaşabileceğini göstermiştir. Bu makalede lateral liderlik ve dayandığı düşünce sistemi ele alınmaktadır. Lateral düşünme, tüm çalışanların küreselleşen bir dünyanın zorluğunu karşılamak için yaratıcılık, yenilikçilik ve işbirlikçi yöntemlerle işlerini daha etkin hale getirmelerine katkı sağlar. Lateral liderliğin temel mekanizmaları ortak anlayışlar oluşturmak, güç oyunlarını değiştirmek, güven atmosferi yaratmak ve hiyerarşik otoriteyi ortadan kaldırmaktır. Bu çerçevede geleneksel derleme metodolojisi çerçevesinde hazırlanan makalenin ana bulgusu; Lateral liderliğin değişen çalışma ortamları, liderlik özellikleri, organizasyonel yapılar ve takipçilerin niteliklerine uygun ve oldukça yeni bir yaklaşım olduğudur. Bu liderlik stili, geleneksel liderliğin etkisiz veya işlevsiz olduğu organizasyonlardaki grup çalışmaları, geçici toplantılar veya lateral ağ yapıları için en uygun olanıdır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884333
http://hdl.handle.net/11452/7582
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_10.pdf311.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons