Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-31T13:22:06Z-
dc.date.available2020-01-31T13:22:06Z-
dc.date.issued2019-09-06-
dc.identifier.citationKılıç, S. ve Tabanlı, S. M. (2019). "Tüketicilerin nanoteknolojik ürün tercihleri ve satın alma niyetleri". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 615-655.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884321-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7580-
dc.descriptionBu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Serkan Kılıç'ın danışmanlığında Seda Muti Tabanlı tarafından hazırlanan "Genç tüketicilerin nanoteknolojik ürünleri satın alma niyetlerini etkileyen faktörler ve Bursa ilinde bir araştırma" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractNanoteknolojik ürünler, bünyesinde yenilik unsurunu barındıran ve tüketicilerin isteklerine yönelik yeni tekniklerle geliştirilen birçok üstün özellikli ürünü tüketiciye sunmaktadır. İleri teknolojiyle üretilen ürünlerin yer aldığı pazarların dinamik bir yapıya sahip olması, sürekli gelişim göstermesi ve çok fazla çeşitliliğe sahip olması, sektörde rekabetin yoğun şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Pazarda başarılı olmak isteyen üreticilerin, tüketicilerin nanoteknolojik ürünlere olan beklentilerini iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı nanoteknolojik ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde etkili olan unsurları ve bu unsurların satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada uygulanan anket çalışması, lisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş ve veriler kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 470 kişiden toplanmıştır. Kullanılan model, nanoteknolojik ürün satın alma niyeti ile ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulmuş ve modelde kullanılan değişkenler; çevre, kişisel, sağlık, ekonomik, etik ve yasal, sosyal ve satın alma değişkenleri arasından seçilmiştir. Anket verileri IBM SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilmiş ve modelde oluşturulan hipotezlerin test edilmesi sağlanmıştır. Bu araştırmada kişisel, çevresel ve ekonomik faktörlerin nanoteknolojik ürünleri satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, etik ve yasal, sağlık ve sosyal faktörlerin ise nanoteknolojik ürünleri satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractNanotechnological products offer many superior products with innovative features and developed with new techniques in line with the wishes of consumers. The fact that the product markets produced with advanced technology have a dynamic structure, show continuous development and have a lot of variety, leads to intense competition in the sector. Manufacturers who want to succeed in the market need to analyze consumers' expectations for nanotechnological products. The aim of this study is to determine the factors that affect the preferences of nanotechnological products by consumers and their effects on purchase intention. The survey was conducted on undergraduate students, and the data were collected from 470 people using the convenience sampling method. The model used was created as a result of the literature review about the purchase intention of nanotechnological products and the variables used in the model were; environmental, personal, health, economic, ethical and legal, social and purchasing variables. Survey data were analyzed with IBM SPSS and AMOS programs and the hypotheses created in the model were tested. In this study, it is concluded that personal, environmental and economic factors have a significant effect on the purchase intention of nanotechnological products, while ethical and legal, health and social factors have no significant effect on the purchase intention of nanotechnological products.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNanoteknolojitr_TR
dc.subjectÜrüntr_TR
dc.subjectNanoteknolojik ürüntr_TR
dc.subjectPazarlamatr_TR
dc.subjectTüketicilertr_TR
dc.subjectNanotechnologyen_US
dc.subjectProducten_US
dc.subjectNanotechnological producten_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectConsumersen_US
dc.titleTüketicilerin nanoteknolojik ürün tercihleri ve satın alma niyetleritr_TR
dc.title.alternativeNanotechnological product preferences and purchase intentions of consumersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-8060-7504tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-8567- 9694tr_TR
dc.identifier.startpage615tr_TR
dc.identifier.endpage655tr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorKılıç, Serkan-
dc.contributor.buuauthorTabanlı, Seda Muti-
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_9.pdf609.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons