Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7576
Title: The new rront in global insecurity: Cyberspace
Other Titles: Küresel güvensizliğin yeni cephesi: Siber uzay
Authors: Çelik, Soner
Gürkaynak, Muharrem
Keywords: Globalization
Security
Threats
Cyberspace
Cybersecurity
Issue Date: 20-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, S. ve Gürkaynak, M. (2019). "The new rront in global insecurity: Cyberspace". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 545-566.
Abstract: The term of security, has been consistently discussed as a case of human beings until today. Especially with the formation of nation-state structures, the concept of security has undergone a constant change.At the same time, the issue of security is one of the main factors determining the international relations. Especially in the post-Cold War period, the concept of "threat" became more important than the concept of the enemy.In today's popular issues, cybersecurity carries the cyber-space beyond the perceptions of the individual and the security of the state and poses an uncertainty and instability in the global security environment.For this purpose, the scope of the study is limited as cyber threats, which are one of the types of threats towards the new security concept.In this study, the effects of the developments and events in the field of cyber-space on the national and international security problems are explained.In this context, in the face of cyber threatening areas and types of cyberspace, it is argued that all kinds of security measures, co-operation and coordination mechanisms that can be taken by the actors in national and international / supranational analysis level can be used.
Güvenlik olgusu, geçmişten günümüze kadar üzerinde sürekli tartışılan bir kavram olmuştur. Özellikle ulus devlet yapılarının meydana çıkması ile güvenlik kavramı sürekli bir değişim içerisine girmiştir. Aynı zamanda güvenlik konusu günümüzde uluslararası düzeydeki ilişkileri belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, “tehdit” tanımlaması, düşman tanımlamasından çok daha önemli hale gelmiştir. Günümüzün popüler konularından siber güvenlik, siber-uzayı birey ve devletin güvenliğine ilişkin tehdit algılamalarından öteye taşımakta, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlik ve istikrarsızlığı ortaya çıkarabilecek bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla çalışmanın kapsamı, konu bağlamında yeni güvenlik anlayışına yönelik tehdit türlerinden biri olan siber tehditler olarak sınırlandırılmıştır. Çalışmada siber-uzay alanındaki gelişmelerin ve olayların günümüzde eriştiği noktadan yola çıkarak ulusal ve uluslararası güvenlik sorunlarına etkisi vakalar üzerinden açıklanmaktadır. Bu kapsamda gelişen siber tehdit alanları ve türleri karşısında siber uzayda ulusal ve uluslararası/uluslarüstü analiz seviyesinde aktörlerin alabileceği her türlü güvenlik önlemleri, işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarıyla caydırıcı uygulamaların neler olabileceği tartışılmaktadır.
Description: This article is produced from the unpublished PhD thesis titled "The Changing Security Perception in the Globalization Scenario: Case of Cybersecurity" in the International Relations Department of the Institute of Social Sciences. And also paper has been accepted for an oral presentation at the Turkish Foreign Policy and International Relations Congress on 15-17 November 2018.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884300
http://hdl.handle.net/11452/7576
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_6.pdf354.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons