Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7574
Title: 6331 sayılı kanun çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
Other Titles: Supporting of occupational health and safety services under the act no 6331
Authors: Kılkış, İlknur
Engin, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği
KOBİ
Devlet desteği
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Occupational health and safety
SME
Support
Occupational health and safety services
Issue Date: 25-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, T. (2014). 6331 sayılı kanun çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: KOBİ'ler, sayıları ve sağladıkları işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu işletmelerin desteklenmesi amacıyla devlet tarafından yasal düzenlemeler hazırlanıp çeşitli programlar hayata geçirilmektedir. Türkiye'de işletmelerin %97'si KOBİ'lerden oluşmaktadır. KOBİ'lerin ise %99'u elliden az çalışan istihdam eden işyerleridir. İşkazalarının yaklaşık olarak %60'ı elliden az çalışanı olan işyerlerinde meydana gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde KOBİ'ler önleyici mevzuatın kapsamına alındığı için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından yararlanabilmektedir. Türkiye'de ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kabulu ile çalışan sayısı ve sektör ayrımı yapılmadan bütün işletmeler kapsama alınmıştır. Böylece, elliden az çalışanı olan işyerlerinin de iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu gibi hizmetlerden yararlanması sağlanmıştır. Ekonomik kaygılar nedeniyle, özellikle küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden ödün vermektedir. Bunu önlemek amacıyla küçük işletmelerin, tehlike derecesi ve çalışan sayısına göre desteklenmesi hedeflenmiştir. 6331 sayılı Kanun'a paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ hazırlanmıştır. Devlet tarafından nakdi olarak yapılacak yardımların miktarı, ödenme şekli ve süresi Yönetmelik ve Tebliğ'de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal düzenlemeler ve denetimlerle etkinliği arttırılarak iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Due to their numbers and the labor force they provide, SME has a remarkable position in national economy. To support these enterprises, legal arrangements are prepared by the government and various programs are being implemented. 97% of the enterprises in Turkey consists of SME. SME are the enterprises 99% of which employ less than 50 employees. About 60% of the occupational accidents occur in companies where the employees are less than 50. Since SME are included in anti-trust legislation in developed countries, they benefit from occupational health and safety implementations. In Turkey, regardless of the number of employees and sector disparity, all enterprises are included in occupational health and safety regulations with the acception of Law no 6331. Thus, interprises with less than 50 employees, benefit from services like occupational health and safety expert, occupational doctor and occupational health and safety committee. Because of economic concerns, especially small businesses make concessions from occupational health and safety services. To prevent this, it is aimed to support these small services according to risk levels and the number of employees. In parallel with Law no 6331, notification and regulation are prepared to support occupational health and safety services. The amount of assistance given by government , payment pattern and the time were specifically drawed up in the Notification and Regulation. It is aimed to prevent occupational accidents by increasing the effiency of occupational health and safety services with legal arrangements and supervision.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7574
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363794.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons