Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7572
Title: Swot analizi tekniği ile Suriye’de demokrasi imkanı
Other Titles: The possibility of democracy in Syria with swot analysis technique
Authors: Canyurt, Dilek
Dalar, Mehmet
Keywords: Demokrasi
Çatışma
Toplumsal Yapı
Muhalefet
İktidar
Democracy
Conflict
Social structure
Opposition
Governance
Issue Date: 29-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Canyurt, D. ve Dalar, M. (2019). "Swot analizi tekniği ile Suriye’de demokrasi imkanı". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 475-505.
Abstract: Suriye krizinin çözümü ile ülkedeki kalıcı barışın tesis edilmesinde önemli bir faktör olarak görülen demokrasiyi kısaca analiz eden bu çalışma, Suriye için nasıl bir demokrasinin olabileceğini SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönleri, Zayıf yönleri, Fırsatlar, Tehditler) analiz bağlamında incelemektedir. Suriye’deki toplumlar arasındaki çatışmalara yol açan faktörlere ve Suriye’deki hükümet ve muhalif unsurlarının demokrasiyle ilgili yaklaşımlarına değinen bu çalışma, Suriye’nin toprak bütünlüğü dahilinde bütün farklı etnik, dinsel ve mezhepsel unsurların barış içinde demokratik bir yapıda yaşamaları konusunda fırsat alanlarını araştırmaktadır. Çok katmanlı toplum görüntüsünü veren Suriye toplumunun sosyal yapısı ile siyasal özelliklerini dikkate alarak demokrasi yönünden Suriye’nin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyen çalışmamız bu konuda fırsatların ve tehditlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır.
Analyzing briefly the context of democracy which seen as an important factor for solution of Syrian crisis and permanent peace in the country this study examines how a democracy model can be possible in Syria in the context of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. Dealing with the factors leading to conflicts among Syrian societies and approaches of government and the opposition groups, the study researches the opportunity areas for all different ethnic, religious and sectarian groups to live in a peaceful co-existence within the framework of territorial integrity of Syria. Taking into account the social structure and political features of Syrian community which appears to be multi-layer image, our study examines the strengths and weaknesses of Syria in respect of democracy and reveals the opportunities and threats in this context.
Description: Bu çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mehmet Dalar'ın danışmanlığında Dilek Canyurt tarafından hazırlanan "Çok katmanlı toplumlarda demokrasi: Suriye örneği" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884278
http://hdl.handle.net/11452/7572
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_4.pdf311.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons