Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7569
Title: Çalışan memnuniyetinde yöneticinin rolü: Bursa ilinde yapısal eşitlik modeli uygulaması
Other Titles: The role of the manager in employee satisfaction: Structural equality model application in Bursa province
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Yüksek Lisans Programı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
0000-0003-0545-4143
0000-0003-3228-9366
Aksan, Adem
Oğuzlar, Ayşe
Keywords: Çalışan memnuniyeti
Yapısal eşitlik modeli
Yönetici
Liderlik
AMOS
Employee satisfaction
Structural equation
Model
Manager
Leadership
Issue Date: 30-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksan, A. ve Oğuzlar, A. (2019). "Çalışan memnuniyetinde yöneticinin rolü: Bursa ilinde yapısal eşitlik modeli uygulaması". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 391-408.
Abstract: Dijital dönüşümün hızla devam ettiği bu dönemde, bireylerinde beklenti ve ihtiyaçları da çok hızlı bir şekilde değişmektedir. İşletmeler için hızla değişen müşteri ve beklentileri, çalışanlar içinde geçerlidir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için işletmeler çalışan memnuniyetini göz ardı etmemelidir. Çalışanlar, işletmelerin stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmesinde önemli bir faktördür. Bu çalışmanın temel amacı çalışan memnuniyetinde yöneticinin etkili bir unsur olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmada kullanılan model, çalışan memnuniyetine yönelik literatür taraması ve araştırmanın yapıldığı şirket yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda şirkete has dinamikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Model test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli uygulanmıştır. Çalışma Türkiye genelinde hizmet veren bir kargo şirketinin Bursa ilinde görev yapan saha çalışanları ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Hazırlanan model AMOS paket programıyla anket verileri analiz edilmiş ve model için oluşturulan hipotez tez edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yönetici faktörü ve yönetici özellikleri arasında yer alan liderlik faktörünün çalışan memnuniyetinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
During this period of rapid digital transformation, expectations and needs of individuals change rapidly. The rapidly changing customer and expectations for businesses are valid for the employees. In order to ensure customer satisfaction, enterprises should not ignore employee satisfaction. Employees are an important factor in achieving the strategic goals and objectives of the enterprises. The main purpose of this study is to examine whether employee satisfaction is also an effective factor. The model used in the study has been prepared by considering the dynamics specific to the company as a result of the literature survey for employee satisfaction and the interviews with the company officials where the research was conducted. Structural Equation Model was applied to test the model. Study of a cargo company that provides services throughout Turkey with employees who work in the field Bursa survey was conducted through faceto-face method. The model was analyzed with AMOS package program and the hypothesis for the model was analyzed. According to the results, it was seen that the leadership factor, which is one of the executive factor and executive characteristics, has a significant effect on employee satisfaction.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/882778
http://hdl.handle.net/11452/7569
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_1.pdf432.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons