Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7568
Title: Halk dindarlığı, medyanın halk dindarlığı ve din anlayışındaki etkileri
Other Titles: Public religion and the effects of the media on public relationship and religion
Authors: Zafer, Cem
Keywords: Din
Dindarlık
Halk dindarlığı
Medya ve din
Dini programlar
Religion
Religiosity
Folk religion
Media and religion
Religious programs
Issue Date: 3-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, C. (2019). "Halk dindarlığı, medyanın halk dindarlığı ve din anlayışındaki etkileri". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 345-363.
Abstract: İnsanlıkla aynı yaşta olan din olgusu her dönem insan ve toplum hayatında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Geçmişten günümüze insanların yaşamlarını şekillendiren din olgusu geçen zaman içinde insan yaşayışlarından da etkilenmeye başlamış ve “halk dindarlığı” olarak nitelendirilen bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan halk dindarlığı; dinin halkın anlayışına göre farklı unsurların dahil edilmesi yoluyla resmi olmayan bir yapıya kavuşması olarak özetlenebilir. Halk dindarlığı hususu pek çok unsurdan etkilenmektedir bunların başında gelenek ve görenekler, yeni kabul edilen dine eski alışkanlıkların dahil edilmesi, insanların dine dair kuralları/olguları yanlış yorumlamaları, yanlış uygulamaları din adı altında yaşamaları şeklinde örneklendirmek mümkündür. Değişen ve gelişen zaman içinde teknolojik unsurların yaygınlaşması ve bunların kitle iletişimi amacıyla kullanılması halk dindarlığı olarak adlandırılan yapının kısa zamanda daha büyük kitlelere ulaşması ve daha yaygın bir hal almasına neden olmuştur. Bu yaygınlaşmada medya organlarında sunulan din programları aracılığıyla verilen yanlış bilgilerin de büyük etkisi vardır.
Every period of the same age of religion as humanity has played a decisive role in human and social life. In the past, the religious phenomenon that shaped the lives of the people of the past has begun to be affected in human life and a structure called "pious religion" has emerged. The emerging popular religiosity; to an unofficial structure through the inclusion of different elements according to the understanding of the religious people. Popular religiosity is influenced by many factors, including the traditions and customs, the inclusion of new accepted religious old habits, the misrepresentation of people's religious rules / cases, and the misapplication of life under the name of religion. The widespread use of technological elements in the changing and developing times and their use for mass communication has resulted in the fact that the so-called popular religion soon reached larger masses and became more common. In this widespread misinformation given through the religious programs offered in the media organs is also a great influence.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743653
http://hdl.handle.net/11452/7568
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_14.pdf259.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons