Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7566
Title: Endüstri 4.0’ın itici güçlerinin Türkiye ve Çin üzerindeki etkileri
Other Titles: The propulsive forces of industry 4.0 effects on Turkey and China
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Doktora Programı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Sözen, Müslime
Mescioğlu, Talat
Keywords: Sanayi devrimi
Endüstri 4.0
İtici güçler
Teknolojik donanımlar
Ekonomik gelişmeler
Industrial revolution
Industry 4.0
Propulsive forces
Technological equipment
Economic developments
Issue Date: 10-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözen, M. ve Mescioğlu, T. (2019). "Endüstri 4.0’ın itici güçlerinin Türkiye ve Çin üzerindeki etkileri". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 287-315.
Abstract: Ülkeler endüstride ekonomik rekabet güçlerini arttırabilmek için, üretim sistemlerinde teknolojik donanımlar kullanmaktadır. Sanayinin ilerlemesi ve sanayi devrimlerinin oluşması, günümüzde itici güçler olarak adlandırdığımız teknolojik donanımları ortaya çıkarmaktadır. Zamanla farklı itici güçlerin etkisiyle endüstriye belirli kademeler kat ettirmiştir. Bu, günümüzde “Endüstri 4.0” kavramı ile tanımlanmaktadır. Sanayi devriminin gelişimi ülkeler üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. Bu etkiler birçok farklı itici güç sonucu meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, sanayi devriminin gelişim süreci sonucu gelinen nokta olan Endüstri 4.0 dönemini anlatarak, itici güçlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Aynı zamanda Endüstri 4.0’ın itici güçlerinin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimlerini nasıl etkilediğine değinilmiştir. Türkiye ve Çin’in itici güçler sonucu nasıl etkilendiği, iki ülkenin de gelecek hedefleri, Endüstri 4.0 açısından ekonomik gelişimleri incelenmiştir.
Countries use technological equipment in their production systems to increase their economic competitiveness in the industry. The progress of the industry and the formation of industrial revolutions have brought about the technological equipment which we call the driving forces today. Over time, different propulsive forces have influenced the industry to a certain extent and are now defined by the concept of " Industry 4.0". The development of the industrial revolution has had a great impact on the countries. These effects have been the result of many different propulsive forces. The aim of this study is to explain the positive and negative aspects of the propulsive force by explaining the period of the Industrial Revolution, which is the final point of the development process. At the same time, it has been mentioned how the propulsive forces of Industry 4.0 affected the economic development of developing countries. It has been examined how Turkey and China have been affected by the propulsive forces, future goals of both countries, their economic development in terms of Industry 4.0.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743145
http://hdl.handle.net/11452/7566
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_12.pdf487.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons