Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7565
Title: Which firms outperform the others under uncertainty: Revisiting Miles and Snow typology
Other Titles: Hangi firmalar belirsizlik altında daha iyi performans gösteriyor: Miles ve Snow’un strateji tipolojilerine yeniden bakış
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Saraç, Mehlika
Keywords: Strategic behavior
Miles and Snow typology
Uncertainty
Economic crisis
Clustering analysis
Stratejik davranış
Miles ve Snow’un strateji tipolojisi
Belirsizlik
Ekonomik kriz
Kümeleme analizi
Issue Date: 10-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Saraç, M. (2019). "Which firms outperform the others under uncertainty: Revisiting Miles and Snow typology". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 261-285.
Abstract: Economic crisis are the most transformative events that create uncertain environment for the firms. 2008 Global Financial Crisis was one of the worst financial crises since the Great Depression of the 1930s. It has affected organizations in Turkey mostly in 2008 and 2009 and has caused a highly uncertain environment for firms from all industries. Although faced to very similar conditions, organizations responded to crisis differently and had different consequences. The aim of this study is to investigate the strategic behavior of organizations (based on Miles and Snow’s Typology) in metal products and machinery industry and find out which strategy outperform the others in terms of performance (ROA) under uncertainty during the crisis time.
Ekonomik krizler, firmalar için belirsiz bir ortam yaratan oldukça dönüştürücü olaylardır. 1930'ların Büyük Buhranından bu yana yaşanan ve en büyük finansal krizlerden biri olarak görülen 2008 Küresel Mali Krizi, 2008 ve 2009 yıllarında da Türkiye'deki kurumları etkilemiş, tüm sektörlerden firmalar için oldukça belirsiz bir ortam yaratmıştır. Çok benzer koşullar ile karşı karşıya olmalarına rağmen, kuruluşlar krize farklı tepkiler vermiş ve farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı metal ürünler ve makine endüstrisindeki kuruluşların stratejik davranışlarını (Miles ve Snow’un strateji tipolojisine dayalı olarak) incelemek ve kriz zamanındaki belirsizlik altında hangi stratejinin daha iyi bir şirket performansı (ROA) yarattığını araştırmaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743102
http://hdl.handle.net/11452/7565
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_11.pdf340.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons