Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7563
Başlık: Bulgaristan-Yunanistan nüfus mübadelesi ile Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: The analysis of interaction process between the Bulgaria-Greece population exchange and the Turkey-Greece population exchange
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Özlem, Kader
Anahtar kelimeler: Türkiye
Yunanistan
Bulgaristan
Nüfus mübadelesi
Balkanlar
Turkey
Greece
Bulgaria
Population exchange
Balkans
Yayın Tarihi: 11-Şub-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özlem, K. (2019). "Bulgaristan-Yunanistan nüfus mübadelesi ile Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 219-238.
Özet: Balkanlar’da 19. yüzyıldaki bağımsızlık hareketlerinin yanı sıra Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı’nın etkisiyle ortaya çıkan yeni sınırlar ulus devlet olma amacındaki Balkan devletleri için demografik sorunlar yaratmıştır. Savaşlar, asimilasyon politikaları ve göç ettirme yoluyla göreli olarak bu sorunu çözme yoluna giden bu devletler açısından nüfus değişimi konusu da alternatiflerden biri olmuştur. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ölçeğinde nüfus mübadelelerinin analizini amaçlayan bu çalışmada, 1919 Yunan-Bulgar Nüfus Mübadelesi ile 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi arasındaki etkileşim süreci incelenmektedir.
The new borders, emerged by the effects of the Balkans Wars and First World War as well as the independence movements in Balkans in 19th century created demographic problems for the Balkans states, which aimed to transform into nation-state. Exchange of populations appeared one of the main alternatives for those states, which tried to solve that problem by using the methods of wars, assimilation policies and deportation. This article, which aims to analyze the exchange of populations in the examples of Turkey, Greece and Bulgaria examines the interaction processes between the population exchanges of Bulgarian-Greek in 1919 and Turkish-Greek in 1923.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743073
http://hdl.handle.net/11452/7563
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 12 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1_9.pdf304.93 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons