Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7558
Title: Tüketicilerin satış sonrası hizmetlerden duydukları memnuniyetin satın alınan ürünün algılanan değerine etkisi: Beyaz eşya ürünleri üzerine bir araştırma
Other Titles: The effect of customers’ satisfaction with after sales services on percieved value of the purchased product: A research on white goods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İnegöl İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü.
Cınaroğlu, Mehmet
Keywords: Beyaz eşya
Satış sonrası hizmet
Algılanan değer
Müşteri memnuniyeti
Kalite
Whitegoods
After sales services
Perceived value
Customer satisfaction
Quality
Issue Date: 17-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Cınaroğlu, M. (2019). "Tüketicilerin satış sonrası hizmetlerden duydukları memnuniyetin satın alınan ürünün algılanan değerine etkisi: Beyaz eşya ürünleri üzerine bir araştırma". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 65-98.
Abstract: Bu çalışmada, dayanıklı tükettim mallarından olan ve hemen hemen her evde bulunan beyaz eşya ürün grubu tüketicilerinin, kendilerine verilen satış sonrası hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeyinin, kendilerinin ürüne dönük değer algılarını ne yönde ve ne kadar etkilediğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, algılanan değer ile memnuniyet düzeyinin, ürün markalarına ve birtakım demografik faktörlere göre ne şekilde farklılık gösterdiği de ayrıca test edilmiştir. Bursa ili İnegöl ilçesinde rastgele seçilen 268 katılımcıya Beşli Likert Ölçeğinde ifadeler içeren bir anket kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak değerlendirilmiş, hem memnuniyet düzeyinin hem de algılanan değerin demografik faktörler ve ürünün markasına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermedikleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında ortaya konan hipotezler; tüketicilerin, satın aldıkları beyaz eşyalar için kendilerine verilen satış sonrası hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeylerinin, ürüne dönük algıladıkları değeri (alt boyutlarıyla birlikte ve ayrı ayrı) olumlu yönde etkilediğidir. AMOS programı kullanılarak yapısal modelin test edilmesi sonucunda elde edilen p ve t değerlerine göre model içindeki beş hipotezin de desteklendiği bir diğer ifadeyle SSH memnuniyet düzeyinin algılanan değeri, alt boyutlarıyla birlikte, ayrı ayrı, birbirine yakın ve güçlü şekilde etkilediği görülmüştür. Ayrıca SPSS aracılığıyla uygulanan T testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre; algılanan değer ve memnuniyet düzeyinin, ürünün markasına ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Gelir düzeyi ve eğitim durumuna göre ise yine memnuniyet düzeyi anlamlı bir farklılık göstermezken algılanan değerde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
In this study, it was aimed to measure the effect of customers’ satisfaction level on after sales services on products’ percieved value for the white goods, which is found in almost every home and one of the first product groups that come to mind in durable customer goods. At the same time, it is tested how percieved value and satisfaction level differs according to brands and some demographic factors. For the study, considering the benefit of the research results for the field research, Inegol district of Bursa province has been chosen. Data were collected from the customers in here by using a questionnaire consisting of questions with five point Likert Scale about the percieved value and customers’ satisfaction level on after sale services. The data collected from 268 participants and analyzed by using Structural Equation Model via AMOS and T and ANOVA tests in SPSS. The hypotheses included in the research were; for the white goods, the customers’ perceived value and its sub-dimensions, quality value, monetary value, social value and emotional value dimension, are positively affected by the level of satisfaction on after-sales service by one by. According to the p and t values obtained by testing the structural model by using AMOS program, it is seen that the five hypotheses within the model are supported. In other words, it is seen that SSH satisfaction level affects the perceived value, together with its sub-dimensions, separately, closely and strongly. In addition, it was understood that the perceived value and satisfaction level did not show a significant difference according to the brand of the product and gender of the participants. According to income level and education level, the level of satisfaction did not show a significant difference but it was determined that there were significant differences in perceived value.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742687
http://hdl.handle.net/11452/7558
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_4.pdf601.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons