Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7557
Title: Tüketicilerin duygudurum düzeyinin itkisel (dürtüsel) yenilikçi hazcı ve takıntılı satın alma davranışına etkisi
Other Titles: The influence of consumers’ emotional states on impulsive, compulsive, innovative and hedonic buying behavior
Authors: Boz, Hakan
Keywords: İtkisel (dürtüsel) satın alma
Takıntılı satın alma
Yenilikçi satın alma
Hazcı satın alma
Satın alma sonrası pişmanlık
Impulsive buying behavior
Obsessive buying behavior
Innovative buying behavior
Hedonic buying behavior
Post purchasing guilt
Issue Date: 5-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Boz, H. (2019). "Tüketicilerin duygudurum düzeyinin itkisel (dürtüsel) yenilikçi hazcı ve takıntılı satın alma davranışına etkisi". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 41-64.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin hazcı, takıntılı, itkisel ve yenilikçi satın alma davranışlarında duyguların etkisini araştırmaktır. Ayrıca çalışmada, dört irrasyonel tüketim alışkanlıklarından sonra tüketicilerin satın alma sonrası pişmalık duyup duymadıkları da araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında 205 kişiden anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında tüketicilerin duygudurum düzeyi olumlu olarak arttıkça hazcı ve yenilikçi satın alma eğilimi artmaktadır. Buna karşın tüketicilerin içinde bulunduğu duygudurum düzeyi ile itkisel ve takıntılı satın alma davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Ayrıca takıntılı satın alma davranışından sonra tüketiciler daha çok satın alma sonrası pişmanlık yaşarken, takıntılı, itkisel ve hazcı satın alma davranışlarından sonra tüketiciler satın alma sonrası pişmanlık yaşamamaktadırlar. İleride yapılacak çalışmalarda dört satın alma tarzının öncülleri ve ardılları daha kapsamlı araştırılması uygulamacılar için daha etkin pazarlama iletişimi unsurları tasarlamalarına katkıda bulunabilir.
The main purpose of this study is to investigate the influence of emotions on consumers' hedonistic, obsessive, iterative and innovative buying behavior. In addition, The study also investigated consumer guilt in line with four types of irrational behaviour such as hedonistic, obsessive, iterative and innovative buying behavior. Data were collected from the survey by 205 people. Considering the results of the research, the positive emotions of the consumers affect the hedonic and innovative buying behavior. On the other hand, it does not affect the behavioral and obsessive buying behavior. In addition, after consumers' obsessive buying behavior, consumers feel regret and after other buying behaviors, consumers do not feel regret. In future studies, more extensive research of the precursors and consequences of the four buying styles may contribute to the design of more effective marketing communication elements for practitioners.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742625
http://hdl.handle.net/11452/7557
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_3.pdf448.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons