Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7556
Title: Structural equation modeling analysis of mediator role of fear of negative evaluation in foreign language anxiety
Other Titles: Yabancı dil kaygısında olumsuz değerlendirilme korkusunun mediatör rolünün yapısal eşitlik modeli ile analizi
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Aral, Neşe
Arlı, Nuran Bayram
Keywords: Structural equation modeling
Foreign language anxiety
Fear of negative evaluation
Self-efficacy
Achievement
Yapısal eşitlik modellemesi
Yabancı dil kaygısı
Olumsuz değerlendirilme korkusu
Öz yeterlilik
Başarı
Issue Date: 11-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aral, N. ve Arlı, N. B. (2019). "Structural equation modeling analysis of mediator role of fear of negative evaluation in foreign language anxiety". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 29-39.
Abstract: In this research main goal is to show the mediator role of the fear of negative evaluation in student’s sense of self-efficacy in the effect of foreign language anxiety. For this purpose structural equation modeling was performed. Goodness of fit index of the model which is X2/df=1.665; RMSEA= 0.08; SRMR=0.08 identified within acceptable limits. Fear of negative evaluation according to the structural equation model has been observed to have a mediator effect on foreign language anxiety. As a result of the model, it has been concluded that self- efficacy affects fear of negative evaluation negatively (β=-0.79); fear of negative evaluation affects foreign language anxiety positively (β=0.50), and achievement affects foreign language anxiety negatively (β=-0.25). However, it has been concluded that self- efficacy affects foreign language anxiety indirectly in a negative direction (β=-0.33). In this study among factors affecting foreign language anxieties of students, the fear of negative evaluation and self-efficacy have been found to have important effects.
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin öz yeterlilik algılarının yabancı dil kaygısına etkisinde, olumsuz değerlendirilme korkusunun mediatör rolünün ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda tahmin edilen yapısal eşitlik modelinde, X2/df=1.665; RMSEA= 0.08; SRMR=0.08; PGFI=0.53 olarak elde edilen modelin uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. Modele göre olumsuz değerlendirilme korkusunun yabancı dil kaygısında mediatör etkiye sahip olduğu görülmüştür. Model sonucunda, öz yeterliliğin olumsuz değerlendirilme korkusunu negatif yönde (β=-0.79) direkt etkilediği ve olumsuz değerlendirilme korkusunun da yabancı dil kaygısını pozitif yönde (β=0.50) direkt etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öz yeterliliğin yabancı dil kaygısını negatif yönde (β=-0.33) ve dolaylı olarak etkilediği ortaya konulmuştur. Öğrencilerdeki yabancı dil kaygısını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bu çalışmada olumsuz değerlendirilme korkusu ve öz yeterliliğin önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742610
http://hdl.handle.net/11452/7556
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_2.pdf280.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons