Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7550
Title: Şiddetli egzersiz öncesi akut sigara içiminin oksidatif hasar üzerine etkisi
Other Titles: The Effect of acute smoking prior to strenuous exercise on oxidative stress
Authors: Gür, Esma Sürmen
Erdinç, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Egzersiz
Antioksidanlar
Akut sigara içimi
Oksidatif hasar
Lipit peroksidasyon
Exercise
Lipid peroxidation
Acute smoking
Oxidative stress
Antioxidants
Issue Date: 14-Feb-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdinç, A. (2002). Şiddetli egzersiz öncesi akut sigara içiminin oksidatif hasar üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Şiddetli egzersizle oksidatif hasar ilişkisini inceleyen farklı çalışmalar olmasına rağmen bunun akut sigara içiminden nasıl etkileneceği konusunda bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmada şiddetli egzersiz öncesi akut sigara içiminin, oksidatif hasar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 1 8-34 yaşlan arasında sağlıklı, 20 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Denekler, Grup 1 (n=10): Sigara içmeyen grup, Grup 2 (n=10): Sigara içen grup ve Grup 3 (n=10): Akut sigara içen grup olarak düzenlenmiştir. Deneklere bir aerobik egzersiz protokolü uygulanarak her denekten egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası kan ve idrar örnekleri alınmıştır. Sigara içenlerin istirahat laktik asit (LA) düzeyleri içmeyenlere göre yüksektir. Egzersiz tüm gruplarda LA düzeylerini arttırmaktadır. Egzersizden sonra malondialdehit (MDA) düzeyleri tüm gruplarda artmaktadır ama bu artış hemokonsantrasyona karşı düzeltilince yalnızca akut sigara içimini takiben egzersiz yapanlarda devam etmektedir. Egzersiz öncesi (EÖ) süperoksit dismutaz (SOD) aktivitelerine bakıldığında sigara içenler ile içmeyenler arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. Egzersizden sonra SOD aktivitesi tüm gruplarda azalmakta, akut sigara içiminin ayrıca bir etkisi görülmemektedir. Sigara içenler ile içmeyenler arasında istirahat glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri bakımından istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. Egzersizden sonra GPx aktivitesi sadece ikinci grupta azalmaktadır. Akut sigara içimi GPx aktivitesini etkilememektedir. GPx ile ilgili daha fazla yorum yapılabilmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir. Sigara içenlerin istirahat serüloplazmin (SER) düzeyleri içmeyenlere göre yüksektir. Egzersizin ve akut sigara içiminin SER düzeylerine anlamlı bir etkisi olmamaktadır.
Despite the presence of many studies that had investigated the correlation between the strenuous exercise and oxidative stress, none of them apparently considered the effect of acute smoking to this relationship. Therefore, the effect of acute smoking prior to strenuous exercise on the oxidative stress has been investigated in the present study. Twenty healthy male subjects, aged 18-34 volunteered in the study. Subjects were divided into 3 groups, Group 1 : Non-smoking group (n=10), Group 2: Smoking group (n=10), Group 3; Acute smoking group (n=10) A standard aerobic exercise protocol was applied to each group and blood and urine samples were collected before and after the exercise. Pre-exercise lactic acid (LA) concentrations were significantly higher in the smoking group. LA concentrations have significantly increased after the exercise in all groups. Although, the malondyaldehyde (MDA) concentrations have increased in all groups, the correction of these results for hemoconcentration, revealed the presence of an increase only in Group 3, which have carried out the exercise protocol right after the acute smoking period. No statistically significant difference was observed between the smoking and non smoking groups in superoxide dismutase (SOD) activity. SOD activity has decreased in all groups after the exercise and it was not affected by acute smoking. There was no statistically significant difference between the smoking and non-smoking groups in the pre-exercise glutation peroxidase (GPx) activity. GPx activity has diminished only in Group 2 after the exercise. Acute smoking did not affect GPx activity. Additional investigations need to be done, in order to draw further conclusions on GPx activity. Resting ceruloplasmin (SER) concentrations were found to be significantly higher in smoking groups compared to non-smoking group. Exercise and acute smoking did not show any significant effect on SER levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7550
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107732.pdf
  Until 2099-12-31
7.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons